354. Till vaxfrukt och alunfrukt

354. Till vaxfrukt och alunfrukt

Lästext

||

Till vaxfrukt och alunfrukt

1 Alun sågas i små stycken och skrapas till körsbär och vinbär, stickelbär och vindruver, sedan det är vackert släta skrapade var efter sin art, så tages ståltråd smal och hugges i fingerslånga bitar och värmes vid en ända att den bliver hel röd, det i alun bäret och vändes hastigt upp så fastnar det, men till vinbären skall vara mässingstråd.

2 Till klara körsbär och röda vinbär, så tages gult vax, med terpentin något uti och smältes och doppas alunet uti en gång och slås strax emot handen.

3 Till bruna körsbär och röda vindruvor, tages vax, terpentin i hopsmält, var till lägges kuhläck så att det bliver lagom rött och doppas bären på samma sätt.

4 Sedan tages husbloss och lägges i vatten att blötas och sätter det sedan att koka, när det är ||kokat att man tycker att det limmar sig emellan fingren lägger man spanskt flor uti och låter det koka tills det bliver en vacker färg men icke för mycket, det skall man sila sedan genom ett kläde, sedan doppar man först de klara körsbären en, två eller tre gånger, och när det doppas uti skall det sedan all tid röras i kring allt till soppan stannar väl, så hänges de uppå ett snöre i lagom varmt rum och torkas ett dygn, sedan viras silke på ståltrån och bindes med blad uti kvastar efter behag. Sedan doppas röda vinbären en gång eller två att de bliva lagoma, sedan hänges de upp, andra dagen viras stjälkarna, sedan bindes i kvistar efter behag med blad, sedan tages svart vax och rullar rätt smalt och värmes litet vid ett ljus och släppes en liten prick uppå NB: Bären skall förr än de doppas i vaxet ådras med fin tråd, ||sedan doppas i samma soppa en gång de bruna körsbären och vindruvorna hänges upp som de andra, bindes sedan uti kvastar, på vindruvorna sedan de i krasar bundne skall man dofta genom flor litet blå stärkelse på dem, till vita vinbären tages sedan de, som de röda är ådrade och doppas uti vit vax som skall smältas och läggas terpentin i bland, sedan de äro doppade lägges de i gummivatten en liten stund, sättes sedan att torkas i sand, bindes upp och sedan prickas med svart vax.

5 Gröna vindruvor doppas uti gult vax och terpentin litet uti smält, med något spanskgröna och gurkmeja ibland, lägges sedan uti gummivatten, tages sedan upp och sättes uti sand att torkas, bindes upp i klasar och doftas över med blå stärkelse, stickelbären sedan de av alun är tilllagde och vackert med fin tråd ådrade doppas ||i samma vax som druvorna och sedan lägges i gummivatten, när de tages av vattnet skall man taga en grön yllenklut och skrapa och hålla bären neder att det faller fjun på dem att de bliva ludna. Torkas i sand sedan och bindes upp.

Av lera nypon, barberitsbär och körsbär

6 Man tager fint brukat krukmakarelera och rulla det lika som ett nypon och barbaritsbär och körsbär, och sättes i nypona och krusbären en ståltrådsbit men i barberits bären mässingstråd, men på tråden göres först en liten lycka att den icke faller ut, de skall lagas det slätesta man kan, sedan låter man dem torkas rätt väl, så tager man gult vax med litet terpentin uti och smältas och lägges cinnober i bland att det bliver vacker färg, så doppas desse bären uti vaxet och slås i handen efter vanligheten, ||sedan doppas de en gång uti den soppan som de klara körsbären, sedan torkas de och bindes upp, nyporna och barberitsbären skall sedan prickas som de andra vinbäran med svart vax.

Till färga papper och blad

7 Vill man hava mörka blad så tager man saftgröna och lägger i litet vatten och sedan det är blött strykes med en fin klut på papperet en gång eller två som man vill hava det grönt till, man kan och sammaledes färga med sönderstött rågblad eller kålblad när man kramar saften där utav, sedan tager man gult vax och terpentin i bland och fyra knivsuddar spanskgröna och två knivsuddar gurkmeja och pröves om det bliver vackert grönt, då man kan lägga antingen vax eller det andra mera till, sedan doppar man bladen som skall vara färdiga klifta med mässingstråd uti, slås hastigt vaxet av papperet, ||till korgen skäres i rimsor och doppas på samma sätt och slås hastigt av det, klarare bliver det, sedan när det skall klippas till korgen doppas det först i vatten så är det bättre att klippa.

8 Svarta vinbär göres först av lera, sedan doppas i vax med terpentin och kimmerök, lägges sädan i gummivatten, torkas i sand, viras och bindes upp.

9 Av vax: alla former blötas först uti varmt vatten, till citron gummigutta lägges uti gult vax som är smält och terpentin i bland att det får en lagom färg och hälles så litet i formen och röres sedan väl i kring att det bliver kallt, tages så sakteligen ut, till de klarare tages vitt vax och lägges terpentin och gummigutta i bland.

10 Till pomerans tages sammaledes vax med terpentin i bland ryssgäld att det får sin rätta färg och stöpes sedan.

||

11 Äpplen och päron stöpes av gult vax med terpentin i bland, sedan de äro stöpte så tager man en pensel och väter liten och doppar i cinnober och målar dem, sedan sätter man en sticka uti äpplet och doppar det en gång rätt hastigt uti gult vax smält med terpentin, när det är kallt så tages stickan ut och lägges några sandkorn uti så lagas hålet igen med en varm kniv och uppe uti äpple stickes straxt en nejlika, men pärona skall läggas stjälk uti formen, med det stoppas, eljest laga på samma sätt som äpplena.

12 Krikona stöpes av vax med terpentin och kalk i bland NB: så att de bliva lagom rödbruna, doftas sedan med blå stärkelse.

13 Russin av samma slag som krikorna, dock något rödare, doftas och med blå stärkelse.

||

14 Sviskona av vax och terpentin och kimmerök, doftas sedan med krita mycket litet, valnötter av vax, terpentin, brunocker och kyllerfärga,

15 gurckur av vax, terpentin, spanskgröna och litet gurkmeja, ärtskider av samma slag.

16 NB: all vax frukt skall sedan de äro stöpta läggas uti gummvatten att de få glans, russin, krikon och sviskon skall sedan doftas när de av gummivattnet upptages.

Grov ståltråd12 alnar
Cinnober½ lod
Kullack tre kulor
Brunockersgummi

 

och kyllerfärga
Spanskt flor½ lod
Alun rätt klart2 lod
Saftgröna för4 öre
Spanskgröna3 lod
Till korgen
Gurkmeja9 öre
Mässingerringar1 ½ dussin
Gummigutta för12 öre
Ryssgul9 öre
Vitt vax3 lod
Gult vax2 lod
Terpentin8 lod
Halv bok papper

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  ||

  Till wax fruht och alun fruht

  Alun sågas i små stycken och skrappas till Kiärs bär och wijn bär, stickelbär och wijndrufwer, sedan det är wackert slätta skrappade war efter sin art, så tages ståhl tråd smahl och hugges i fingers långa bittar och wärmmes wijd en ända at den blifwer hel Röd det i alun bäret och wändes hastigt up så fastnar det men till winbären skall wara mäßings tråd,

  Till klara Kiärs bär och Röda winbär, så tages gult wax, med terpentin något utj och smältes och dåppas alonet utj en gång och slås strackts emot handen.

  till brunna Kiärs bär och Röda wijn drufwor, tages wax terpentin i hopsmält hwar till lägges Kuhlack så at det blifwer lagom Röt och dåppas bären på samma sät,

  sedan tages hus blås och lägges i watten at blötas och sätter det sedan at Kocka när det är ||Kockat at man tycker at det limmar sig emellan fingren lägger man spanst flor uti och låter det Kocka tils det blifwer en wacker färg men icke för mycket, det skall man sijla sedan genom et Kläde, sedan doppar man först de Klara Kiärs bären en twå eller trij gånger, och när det dåppas utj skall det sedan al tijd Röras i Kring al[t] till soppan stannar wähl så hänges de uppå et snöre i lagom warmt Rum och torckas et dyng sedan wiras selcke på ståltrån och bindes med blad utj qwastar eftter behag. Sädan doppas Röda wijn bären en gång eller två at de blifwa lagomma sedan hänges de up andra dagen wiras stielckarna sedan bindes i qwistar efter behag med blad sedan tages swart wax och Rullar Ret smalt och wärmmes litet wijd et lius och släppes en litten prick uppå NB: Bären skall för än de doppas i waxet ådras med fin tråd. ||sädan doppas i samma soppa en gång de brunna Kiärs bären och windrufworna hänges up som de andra, bindes sedan utj qwastar, på win drufworna sedan de i Kraßar bundne skall man dåfta genom floor litet blå stärckelße på dem, till wita winbären tages sädan de, som de Röda är ådrade och dåppas utj wit wax som skall smältas och läggias terpentin i bland, sädan de äro dåppade lägges de i gummi waten en liten stund, sättes sädan at torckas i sand bindes up och sädan prickas med swart wax.

  Grönna wijn drufwor doppas utj guldt wax och terpentin litet utj smält, med något spansk grönna och gurckmäija ibland läges sädan utj gummiwaten tages sedan up och sättes utj sand at torckas, bindes up i Klaßar och dåftas öfwer med blå stärckelße, Stickelbären sädan de af alun är till lagde och wackert med fin tråd ådrade dåppas ||i samma wax som drufworna och sedan lägges i gummi waten, när de tages af watnet skal man taga en grön yllen Klut och skrapa och hålla bären neder at det faller fiun på dem at de blifwa ludna. tårckas i sand sädan och bindes up,

  Af leer niupon, barberits bär och Kiärs bär.

  man tager fint bruckat Kruckmackare leer och Rulla det licka som et niupon och Barbarits bär och Kiärs bär, och sättes i niupon[n]a och Krus bären en ståltråds bit men i BarbeRits bären mäßings tråd, men på tråden giöres först en liten lyckia at den icke faller uth, de skall lagas det slättesta man Kan, sädan låter man dem tårckas Rät wäll, så tager man guldt wax med litet terpentin utj och smältas och lägges Sinober i bland at det blifwer wacker färg, så dåppas deße bären utj waxet och slås i handen efter wanligheten, ||sädan dåppas de en gång utj den såppan som de Klara Kiärs bären, sädan tårckas de och bindes up niuporna och Barberits bären skall sedan prickas som de andra wijnbäran med swart wax.

  Till färgia paper och Blad.

  Will man hafwa mörcka blad så tager man saft grönna och lägger i litet waten och sädan det är blöt stryckes med en fin Klut på papperet en gång eller tuå som man will hafwa det grönt till, man Kan och samma ledes färga med sönder stöt Råg blad eller Kåhlblad när man Krammar saften der utaf. sädan tager man gult wax och terpentin i bland och fyra Knifs uddar spansk grönna och två Knifs uddar gurckmäija och pröfwes om det blifwer wackert grönt, då man Kan läggia antingen wax eller det andra mehra till, sädan dåppar man bladen som skall wara färdiga Klifta med mäßings tråd utj slås hastigt waxet af papperet, ||till Korgen skiäres i Rimßor och dåppas på samma sät och slås hastigt af det Klarare blifwer det, sädan när det skall Klippas till Korgen doppas det först i waten så är det bätre at Klippa.

  Swarta wijn bär giöres först af leer sädan dåppas i wax med terpentin och Kimmeröck, lägges sädan i gummi waten tårckas i sand, wiras och bindes up.

  Af wax: alla formmer blötas först utj warmt watten, till Citron Gumigutha lägges utj gult wax som är smält och terpentin i bland at det får en lagom färg och hälles så litet i formmen och Röres sädan wäll i Kring at det blifwer Kalt, tages så sachteligen ut, till de Klarare tages wit vax och lägges terpentin och gummigutha i bland.

  Till Pomerants tages samma ledes wax med terpentin i bland Rys gäld at det får sin Rätta färg och stöpes sädan.

  ||

  Äplan och Päron stöpes af guldt wax med terpentin i bland sädan de äro stöpte så tager man en pensel och wäter liten och doppar i Sinober och målar dem sädan sätter man en sticka utj äplät och dåppar det en gång Rät hastigt utj gult wax smält med terpentin när det är Kalt så tages stickan ut och lägges några sand Korn utj så lagas hålet igen med en warm Knif och åppe utj äple stickes straxt en näglika, män Päronna skall läggas stiälck utj formmen, med det stoppas älijest laga på samma sät som äplenna.

  Krickonna stöpes af wax med terpentin och Kalck i bland NB: så at de blifwa lagom Röd brunna doftas sädan med blå stärckelse.

  Rußin af samma slag som Krickorna dock något Rödare dåfttas och med blå stärckelße.

  ||

  Sw[i]skona af wax och terpentin och Kim[m]eröck dofttas sädan med Krita mycket litet, walnöter af wax terpentin Brunåcker och Kyllerfärgia,

  gurckur af wax terpentin spansk gröna och litet gurck mäya ärt skider af samma slag.

  NB: all wax fruckt skall sedan de äro stöpta lägias utj gumiwaten at de få glants Rusin Krickon och swiskon skall sädan dåfttas när de af gumi watnet up tages.

  grof stål tråd12 a:r
  Sinober½ lod.
  Kullack trij Kullor
  Brunåckes gummi

   

  och Kyller färga
  Spanst flor½ lod
  alun ret Klart2 lod
  saftt grönna för4 ./. [öre]
  spansk grönna3 lod
  till Korgen
  gurck maija9 ./. [öre]
  mäßinger ringar1 ½ dußin
  gummi gutta för12 ./. [öre]
  Ryß gul9 ./. [öre]
  wit wax3 lod
  gult wax2 lod
  terpentin8 lod
  Half bock papper