16. Enbärsmos

Lästext

Enbärsmos

1 Bären sönderstötes väl, lägges i sjudhett vatten och kokas en stund, pressar så saften i från, gjutes på bären åter sjudande vatten och kokas väl och åter pressas och silas väl och sammaledes 3:dje gången om man så tycker, sedan tager man allt det pressade saftet och kokar allt till det bliver tjockt och skall det stadigt röras uti att det intet brännes vid, detta mos kan förvaras några år och ju äldre det bliver dess tjockare bliver det och är rätt gott och tjänar att vid |11|fåglar och annat vilt, när man steker fåglar och de äro halvstekte kan man smörja fågelen innan och utan med detta mos så får den en god smak, man kan och brukat på upplockade fåglar och oxstek, är och gott att taga uppå nykter maga för bröstvärk, gott att taga in när man går i bastugan, de utpressade bären kan man sedan bruka om de allenast en gång pressas uti brännvin, sedan de först väl törkas och väl sönderstötes, de kan och rökas med, och insalta kött med dem. NB: första gången de kokas måste vara väl vatten på, ty halvparten skall koka in, om man vill kan man lämna något bär i moset som rinnat, det blir färdigt, kan avtagas med en skumslev.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En bärs moos.

  Bären sönderstötes wäll läges i siudhet waten och Kockas en stund preßar så saftten i från, giutes på Bärän åter siudande waten och Kockas wähl och åter präßas och silas wäll och sammaledes 3.die gången om man så tycker, sedan tager man alt det präßade safttet och Kockar alt till det blifwer tiockt och skall det stadigt Röras utij at det intet Brännes wid, detta moos Kan, förwaras några åhr och ju äldre det blifwer des tiockare blifwer det och är Rät godt och tiennar at wid |11|fåglar och annat wilt, när man stecker fåglar och de äro halfsteckte Kan man smörja fogelen innan och utan med detta moos så får den en god smack, man kan och Bruckat på upplåckade fåglar och oxteck, ähr och gådt at taga uppå nychter maga för Bröstwärck, gådt at taga in när man går i Bastugan, de utpräßade Bärän Kan man sedan Brucka om de alenast en gång präßas utij Brännwjn sedan de först wäll törckas och wäll sönder stötes, de Kan och Röckas med, och insalta Kiöt med dem. NB: första gången de Kockas måste wara wäll waten på ty halfparten skall Kocka in, om man will Kan man lämma något Bär i moßat som Rinat det blir färdigit Kan af tagas med en skumslef.