308. Modervatten

Lästext

|210|

Modervatten

1 Tag av det bästa brännvin, som kan bekommas,

2 ½ kvarter lägg där uti

3 1 ½ lod bävergäll

4 1 lod kamfer

5 1 lod torkade fläder eller lillfläder bär.

6 Slå detta allt tillsammans uti en glasflaska med brännvinet, som förmält är, täck väl till med en hinna, så att modervattnet icke mister sin kraft, sedan det stått 14 timmar, kan det redan brukes; det tjänar emot alla krankheter för modren av vad namn de ock hava kunna.

7 NB. Det är besynnerligen gott för barnaföderskor och havande kvinnor, vilkom man straxt efter födslen ingiver ett skedblad uti varmt vin, ett glas fullt, som en gång skall drickas, är han fördeligen och ofta proberat, att det bringar modren igen till sitt ställe, och förtar alldeles efter värkarne;

|211|

8 Dess rätta bruk är ett skedblad fullt uti varmt vin intagit som redan föreskrivit är; NB: havande hustrur, kunna väl utan sorg, alltid bruka detta tinktur, allt ifrån första begynnelsen in till sista dagen, är trösteligen nyttigt för kvinnspersoner uti deras renselses tid, ty det rensar modren mäktigt, och haver många krankheter som utav en oren modra förflyta.

9 När intet vin haves för handen, kan det intagas i brännvin för den som det kan fördraga, eller ock i te, och varmt svagdricka.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |210|

  moder waten

  Tag af det bästa Brännewjn, som Kan bekom[m]as,

  ½ qwarter lägg der utj

  1 ½ lod Bäfwergäll

  1 lod Kamffer

  1 lod Torkade fläder eller lillfläder bär

  Slå detta alt tilsammans utj en glas flaska med Bränewjnet, som för mält är, täk wähl till med en hinna, så at moder watnet icke mister sin Kraft, sedan thet stådt 14 Timmar, Kan thet Redan bruckes; det tiennar emot alla Krankheter för modren af hwad namn de ock hafwa Kunna.

  NB: det är besynnerligen godt för Barnaföderskor och hafwande qwinnor, hwilkom man straxt efter födslen ingifwer ett skiedblad utj warmt wijn, ett glas fult, som en gång skall drickas, är han fördeligen och åfta proberat, at det bringar modren igen till sitt ställe, och förtar aldeles efter werkarne;

  |211|

  deß Rätta bruk är ett skiedblad fult utj warmt wijn intagit som Redan föreskrifwit är; NB: hafwande hustrur, Kunna wähl utan sorg, altjd bruka detta Tingtur, alt ifrån första begynelsen in till sidsta dagen, är trösteligen nyttigt för qwins Personer utj deras Renselses tijd, ty det Rensar modren mächtigt, och hefwer många Krank heter som utaf en oren modra förflyta.

  när intet wijn hafwes för handen, Kan thet intagas i Brännewjn för den som thet Kan fördraga, eller ock i The, och warmt Swagdricka.