107. En pollensk kaka som snart är gjord

107. En pollensk kaka som snart är gjord

Lästext

En pollensk kaka som snart är gjord

1 Tag 4 stycken ägg, där av 2 med vitan, 1 kvarter mjölk, 1 kvarter smält smör och några skedblad brunns- eller rosenvatten, äggen vispas väl med vattnet, så tages 1 skedblad rätt god och färsk jäst, vilken lägges i mjölken som måste litet värmas att friskas upp, så silar man mjölken och slår till äggen och klappar det rätt väl, så vispas mjöl uti att det bliver som en gröt, sist röres det smälta smöret till att det bliver samtjockt och röres rätt väl, |75|sedan göres tårtpannan fet med litet smör på botten och hälles föreskrevne deg uti och göres jämt ovan på med en sked, över pannan täckes så med ett lock och sättes i värman att jäsa, sedan i lagom varm ugn att bakas, man kan hava korinter här uti och russin, och stött mandel söt och bitter, och sedan späckas kakan med pomeransskal eller citronskal eller mandel i rimsor skurne.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En Pollensk Kacka som snart är giord

  Tag 4. styck. ägg der af 2 med wijtan 1. qwarter miölck 1. quarter smält smör och några skiedblad Bruns ellär Roßen watten, äggän wißpas wäl med watnet så tages 1. skiedblad Rätt god och färsk iäst wilcken lägäs i miölcken som måste litet wärmas at friskas up så silar man miölcken och slår till äggän och Klappar dett Rätt wäll så wißpas miöhl utij at det blifwer som en gröt sist Röres det smälta smöret till at det blifwer samtiockt och Röres Rät wäll |75|sedan giöres tort pannan feet med litet smör på båtten och hälles föreskrefne deg utij och giöres jämbt ofwan på med en skiedh öfwer pannan täckes så med et låck och settes i wärmman at iäßa sedan i lagom warm ugn at backas, man Kan hafwa Corinter här utj och Rußin, och stööt mandel sööt och bitter, och sedan späckäs Kackan med Pommeranskal eller Citron skall eller mandel i Rimßor skorne.