18. Insylta moreller

Lästext

Insylta moreller

1 Man tager stenorna av bären som intet är för mycket mogna och aktas grant att de intet för mycket rives, sedan vevar man dem uti socker i den malmgryta eller kittel de skall kokas och sätter på elden och röres ingalunda utan kastas om och måste det vara sakta koleld, när sockret är smält och bären nog saftat sig låter man det sakta och jämnt koka så mycket bären tåla dock att de ej går sönder, när de äro nog tages de upp och lägges på ett kärl att kallna, och lagen kokas sedan hastigt upp att den ej bliver seg |14|utan tjocknar, var uti skall och läggas mera socker dock icke mycke, låter den sedan bliva kall och slås så på bären, finner man sedan att lagen vore tunn kan man koka den andra gången med något socker, dock icke mycke, men aktas att det icke mosar sig och slås åter kall uppå, ser man att det vill möglas kan man göra sammaledes.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Jnsylta moreller

  man tager stenorna af Bären som intet ähr för mycket mogna och achtas grant at de intet för mycket Rifwes sedan wefwar man dem utij såcker i den malm gryta eller Kiettell de skall Kockas och setter på elden och Röräs ingalunda utan Kastas om och måste det wara sachta Kåhl eld, när såckrät är smält och Bärän nog saftat sig låter man det sackta och jembt Kocka så mycket Bärän tåhla doch at de eij går sönder när de ähro nog tages de up och lägges på et Kiäril at Kalna, och lagen Kockas sedan hastigit up at den eij blifwer seg |14|utan tiocknar war utij skall och lägias mera såcker dåck icke mycke, låter den sedan blifwa Kall och slås så på bärän finner man sedan at lagen wore tun Kan man Kocka den andra gången med något såcker dåck icke mycke men achtas at det icke mosar sig och slås åter Kall upå, ser man at det will möglas kan man giöra samma ledes.