291. Pina i och efter barnfödslen

Lästext

Pina i och efter barnfödslen

1 Havregryn eller havra torrt stekt i en panna, lagt i en påsa väl varmt på navlan, ofta, det stillar pinan efter födslen, bukrev, buklopp, nymalit havremjöl, torrt ofta ätit om kvällen |198|när man går till sängs, det torkar hjärnan och befriar från besvimmelse. Pionrötter 3 dagar för nytändningen upptagne eller fröet kokat och druckit, eller gjort till pulver och intagit 1 kvintin med vin, tjänar mot kalla flusser, fallandesot, slag, besvimmelse, driver kvinnors tider, rensar modren, stillar svedan efter barn födslen.

2 Innersta barken av enträ kokat i vin eller vatten, druckit varmt av kvinnor, efter födslen, rensar henne väl och stillar rev efter födslen. Probatum est. Nejlikeblomster kokat i vatten och druckit en bägare av kvinnor som är i barnsnöd gör födslen lätt och stillar eftervärken.

3 Allehanda frö blötte i taklökssaft litet förr än det sås så skall varken fåglar, möss, maskar eller någon annan ohyra, eller odjur äta dess växt, eller själva säden, det växer och så snarare som annors.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Pina i och efter barn födzlen.

  hafre gryn eller hafra tort steckt i en panna, lagt i en påßa wäl warmt på naflan, ofta, thet stillar pinan efter födzlen, bukref buklopp, nymalit hafwre miöhl, tort ofta ätit om qwällen |198|när man Går till sängz, thet torckar hiernan och befriar från beswim[m]else. Pijon rötter 3 dagar för ny täningen uptagne eller frööet Kokat och druckit, eller giort till pulwer och intagit 1 qwintin med wijn, tienar mot Kalla flusser, fallande sot, Slag, beswim[m]else, drifwer qwin[n]ors tider rensar modren, stillar swedan efter barn födzlen.

  Innersta barken av Enträ Kokat i wijn eller watn druckit warmt af qwinnor, efter födzlen rensar henne wähl och stillar ref efter födzlen. probatum est. näglicke blomster Kokat i watn och druckit en begare af qwinnor som är i barns nöd giör födzlen lätt och stillar eftter wercken.

  Alle handa fröö blötte i tak löcks saft litet för än deet sås så skall warken fåglar, möß, maskar eller någon annan ohyra, eller odiur äta deß wext, eller sielfwa säden dett wexer och så snarare. som annors.