339. Än coleur de roos

Lästext

|238|

Än coleur de roos

1 Till ett skålpund sidentyg tar man 4 lod safflor, sammanlägges i en påsa, som skall ligga över natten i en tunna vatten, andra dagen så gnuggar man påsan emellan händerna, till dess vattnet har ingen färg mer uti sig, sedan tager man samma safflor utur påsan, plockar väl sönder uti en förtent kittel och slår 2 kannor pottasklut där till, vilken lut göres av 8 lod vit pottaska, och så låter man henne stå i 3 timmar, sedan gnuggar man färgan väl utur safflorne i den luten och silar sedan genom ett durkslag, så lägger man sidentyget däruti och vändes väl i en tunna i denne luten, så tager man tyget upp och slår 1 halvt stop vinättika och 1 kvarter citronsaft, i samma luten och röres väl om, och där lägges tyget åter däruti, varest det skall ligga i 3 timmar och emellertid allt stadigt vändas; när det är gjort tages tyget upp, sköljes och upphänges uti en kammar som varken någon eld är uti eller solen kan skina eller att något väder kommer däruti i tyget, så länge det är vått kan tyget det intet tåla. Vill man hava coleur de cher och coleur de prins, så lägger man uti samma soppan, vit tyg och vänder det flitigt, tills man får den åstundade färgan på tyget, sköljes |239|sedan i kallt vatten och torkas, som tillförene förmält är.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |238|

  Än Coleur de Roos.

  Till ett Skålpund Sidentyg tar man 4 lod Safflor, sammanlägges i en posa, som skall ligga öfwer natten i en tunna watn, andra dagen så gnuggar man posan emellan händerna, till deß wattnet har ingen färg mer uti sig, sedan tager man samma Safflor utur poßan, plåckar wäl sönder uti en förtent Kitel och slår 2 Kannor potask lut der til, hwilken lut giöres af 8 lod hwit potaska, och så låter man henne stå i 3 timar, sedan gnuggar man färgan wäl utur Safflorne i den luten och silar sedan genom et durchslag, så lägger man Siden tyget deruti och wändes wäl i en tunna i denne luten, så tager man tyget up och slår 1 halft stop winätticka och 1 Qwarter Citron saft, i samma luten och röres wäl om, och der lägges tyget åter deruti, hwarest det skall ligga i 3 timmar och emedlertid alt stadigt wändas; när det är giordt tages tyget up, sköljes och uphänges uti en Kammar som hwarken någon eld är uti eller Solen Kan skina eller at något wäder Kommer deruti i tyget, så länge det är wått Kan tyget det intet tola. Will man hafwa coleur de cher och coleur de prins, så lägger man uti samma soppan, hwit tyg och wänder det flitigt, tills man får den åstundade Färgan på tyget, sköljes |239|sedan i Kalt watn och torkas, som tilförene förmält är.