2. På annat och kortare manér

Lästext

På annat och kortare manér

1 Man tager bären och skär dem i kors på övra ändan och tages ut kärnona, så tages det ena bäret och stickes i det andra, på det understa skall lämnas en liten stjälk, så lägges de litet i kallt vatten, tages så upp och lägges på ett rent kläde att de väl törkas, tages sedan lika mycket bär som socker, sockret stötes och tages till vart skålpund ett kvarter vatten, vilket kokas och väl skummes till dess det bliver en god sirap, så lägges bärena uti och låter något sjuda med sakta eld, dock så att de ej går sönder, tages sedan av elden och |3|slås i en glasburk, andra dagen om man tycker att lagen är tunn skall den igen kokas allenast upp till han bliver tjockare och när den är avlyfter lägges bärena uti och röres sakta om och slås igen i burken, och täppes väl igen och låter stå i lagom varmt rum.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  på annat och Kortare maner.

  Man tager bären och siär dem i Kårß på öfra ändan och tages ut Kiärnåna så tages det enna bäret och stickes i det andra på det understa skall lemnas en litten stielck, så leges de litet i Kalt watten tages så up och läges på et Rent Kläde at de wäll törckas tages sedan licka mycket bär som såcker, såckret stötes och tages till wart skål: et qwarter watten, wilcket Kockas och wäll skummes till des det blifwer en god sijrap så läges bärenna utij och låter något siuda med sackta eld dock så at de eij går sönder tages sedan af elden och |3|slås i en glas burck andra dagen om man tycker at lagen är tun skall den igen Kockas alennast upp till han blifwer tiockare och när den ähr aflyfter lägges Bäränna utij och Röres sackta om och slås igen i Burcken, och täppäs wäll igen och låter stå i lagom warmt Rum.