163. Att göra trekantiga korvar eller bolonisk korv

163. Att göra trekantiga korvar eller bolonisk korv

Lästext

Att göra trekantiga korvar eller bolonisk korv

1 Man tager 16 marker magert svinkött, 4 marker ungt oxkött av tjocka låret och måste alla senor väl utskäras, sedan hackas det väl smått och stötes väl med en trästöt, lägg så 24 lod salt, 3 lod muskot, 1½ lod muskotblommor, 4 lod peppar, ½ lod nejlikor, lägg till köttet och knåda väl tillsammans att det bliver som en deg, tag sedan 4 marker gott fett fläsk som måste vara skurit 2 dagar förut och stått i ett kallt rum att det bliver styvt, blanda litet i sänder uti det hackade köttet, dock att det ej kommer klimpetals, tag sedan välrengjorda tarmar efter oxe och feta tarmana sedan |112|de varit uppblåste och torkade och blöt dem i rött vin, dock att de intet bliva allt för våta, stoppa så denna maten där uti väl hård och binda dem så med björkstickor 3 eller 4 som skall vara starka som man behagar och korven är tjock till, antingen trekantiga eller fyrkantiga, häng dem så uti kall rök [?] i tre dagar i vädret sedan i [?] dagar eller mera, dock när några dagar är förbi så bindes stickona hårdare till. NB: de skall bindas att somliga bliva som stjärnor.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At giöra trij Kantiga Korfwar eller Bolonisk Korf.

  Man tager 16 marcker magert suin Kiööt 4. marck: ungt oxkiöt af tiocka låret och måste alla sennor wäll ut skiäras sedan hackas det wäll småt och stötes wäll med en trä stöt läg så 24. lod salt 3. lod muskot 1½ lod muskotb: 4. lod peppar ½ lod näglickor läg till Kiötet och Knåda wäll till sammans at det blifwer som en deg tag sedan 4. mark: gåt fet fläsk som måste wara skurit 2. dagar för ut och stot i et Kalt Rum at det blifwer styft blanda litet i sänder utj det hackade Kiötet dock at det eij Kommer Klimpe tals tag sedan wälrengiorda tarmmar eftter oxße och feta tarmana sedan |112|de warit upblåste och torckade och blöt dem i Röt win dock at de intet blifwa alt för wåta ståpa så denna maten der utj wäll hård och binda dem så med biörck stickor 3. e: 4. som skall wara starcka som man behagar och Kårfwen ähr tiock till antingen trij Kantiga eller fyr kantiga häng dem så utj Kall Röck [?] i trij dagar i wädret sedan i [?] dagarr eller mera dock när några dagar ähr för bij så bindes stickona hårdare till. NB: de skall bindas at somb: blifwa som stiernor.