90. Att göra orrpastej

Lästext

Att göra orrpastej

1 När orrarne äro väl rengjorde klappas de med en klubba att bröstbenet går väl sönder, så sättes ett stycke smör på stark eld att brynas, sedan det vänder igen att fräsa tages det strax av att det ej får bränd smak, så doppas orrarna väl uti smöret först och sedan i gott vetemjöl att de bliva väl mjölade, så lägges de i det bruna smöret och sättes på elden, när de äro väl brynta slås klar köttsoppa där på, i mangel av den tages vatten, och lägges där uti helpeppar, nejlikor, basilika, lök, så mycke vatten eller soppa skall straxt slås på att orrarna bliva kokta uti så att intet |57|spädes mera, så sättes det på elden och kokas lykt, när de äro kokade tages de upp att bliva kalla, så göres deg i en panna och lägges fyllning under som göras skall av oxe- eller kalvkött, lika mycke njurtalg som kött, vilket hackas var för sig och sedan blandas upp med 4 eller 5 ägg som fyllningen är stor till, halvparten med det vita av äggen, stöt peppar, stötta nejlikor, muskot och persilja, litet salt, mjöl eller rivet bröd, litet grädda eller köttsoppa, göres och frikadeller där av och lägges i orrsoppan mot den är färdiger samt murklor och kalvbräss och oxmula, kalvbrässet måste förvällas och stekas |58|i smör och mjölas, litet ansjovis, litet vin och vinättika, när soppan, nämligen denna som nu är skriven, är färdigkokader tages den av och slås ovanpå pastejen som skall vara färdig gjord med lock uppå, tages där på locket ett hål och hälles soppan där uti, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at giöra Orr Pasteie

  När orarne äro wäll Rengiorde Klappas de med en Klubba at bröstbenät går wäll sönder, så sättes et stycke smör på stark eld at brynnas sedan det wänder igen at fräßa tagges det strax af at det ey får bränd smack så dåppas oranna wäll utij smöret först och sedan i godt wette miöhl at de blifwa wähl miöhlade så lägges de i det brunna smöret och settes på elden när de ähro wäll brynta slås Klar Kiöt såppa der på, i mangel af den tages watten, och lägges der utij helppepar naylikor Basilica löck, så mycke waten eller såppa skall str[a]xts slås på at oranna blifwa Kockta utij så at intet |57|spädes mera så settäs det på elden och Kockas lygt när de ähro Kockade tages de up at blifwa Kalla så giöres deg i en panna och lägges fylning under som giöras skall af oxe eller Kalf Kiöt licka mycke niur talg som Kiöt wilcket hackas war för sig och sedan blandas up med 4. eller 5. ägg som fylningen ähr stor till half parten med det wita af äggen stöt peppar stötta neglicor muskot och Persilija litet salt miöhl eller Rifwet Bröd litet grädda eller Kiötsåppa giöres och Freckadeller der af och lägges i orsåpan mot den är färdiger samt murcklor och KalfBriß och oxmulla Kalf Breßet måste för wällas och steckas |58|i smör och miöhlas, litet ansiovis litet win och win äticka, när soppan nämb: denna som nu ähr skrifwän ähr färdig Kockader tages den af och slås ofwan på Posteien som skall wara färdig giord med låck uppå tages där på låcket et hål och hälles såppan der utij så ähr det färdigt.