305. Tilly Harlemensis medicamentum grotia probatum haver följande kraft och verkan

305. Tilly Harlemensis medicamentum grotia probatum haver följande kraft och verkan

Lästext

|203|

Tilly Harlemensis medicamentum grotia probatum haver följande kraft och verkan

1 Detta medicament är ett under för godvilliga och välsinnade; den allrahögstes nåd låter sig, i det samma, underligen röna, då det är intagit och med chylo i magon förenade, är det som en snell mercurius eller kvickt bad, som låter inga dunster uppstiga, utan att sig där med förena: det låter ingen faslighet i senor och ådror flyta, som det ej gör sällskap, allt tills ändan av svetthålen: det meddelar sig kraftigtvis, behållande sin kraft då det genom vattulåtande och stolgång varder utdrivit.

2 15 droppar därav intagit om kvällen sedan man spisat och går till sängs driver med lindring av smärtan sakta av allehanda grus och sten utan skärande: och det som obegripligit är, i det samma det smälter stenen, gör det köttet växande: Ja det har läkt en mans sår, som genom föregångit utskärande redan var elva år gammalt, vilket sår stundom så stinkande var, att matkarne krupo där in och uti och flöt så starkt att patienten stank var han var, och allt vad han på |204|sin kropp drog, förruttnade. Den samme är till fullkomlig hälsa kommen: ja allt var färdigt till 3:dje utskärningen, under förr nämde 11 år, voro åtskilliga stenor ut det flytande såret utvärkte och uttagne. Ho denne min autentique förklaring av oförstånd tadla vill, och någon kärlek för en så underlig sanning hyser, den tillfråge patienten själv, vid namn Adolph Corneliss van K Hout, boende i Qwarngränden i Haarlem.

3 En annan eländig patient, Abraham van Neer, boende vid Spoorelj sedan han 3 år hade medicenerat, och där till 2 gångor blivit visiterad samt adresserad till operateuren i Amsterdam. Dock som han var hel avmattad slut som det ej sker utan över lämnade sig detta medicament och vorde innan kort frisk och sund.

4 Den som av detta medicament varannan dag intager 15 droppor, skall innan års tid alldeles från sten vara förlöst, och det skall ej över 3 gulden komma att kosta, man kan det alla tider på dagen intaga.

5 Detta medicamentum gratia probatum, botar spänning över och om magen, lamhet i händer och fötter, smärta i länderne, förstockad |205|blod och blåfläckar, stranguria, alle slags frossor, månge slag mage-, lunge- och lever-sot, trångt bröst och hosta, invärtes kontusioner och apostemer, uppstigande moder och de svårigheter där av flyta, befodrar kvinnors tid, hjälper mot smärtsamt vattulåtande och förstoppingar, förbättrar Humidum Radicale och giver anletet en sund färga; driver ut skörbjugg och vattusot, gulsoten, rev och matkar, alla förenämde sjukdomar varda med 15 droppar, varannan dag intagne, botade; och för barn så många droppar som de hava år, vilken detta medicament en gång i veckan intager, skall icke lätteliga av grus, frossa, rödsot eller väder varda plågad, utan förr än flere sjukdomar bliva, fri.

6 Det botar hjärt klappning och huvudvärk, då man därå luktar som å L’eau de La Reine, eller ungerskt vatten, eller med en veke i örat stoppad, om man väter det yttersta av fingret i detta medicament, stryker in i huken av ögat och trycker ögonlocket 3 a 4 gångor till och gör det var 14 dagar, eller en gång i månen och förfar där med, skall man inga brillor behöva till 70 a 80 års ålder. Ty |206|det stärker och bevarar synen, det botar svåra svulster, där med påstrukit, samt helar om det och vore kräftan. Vid brännsår väter man en linneduk däri och lägger över skadan, färska sår, tandvärk, susande i huvudet och dövhet, botas med en veke däri doppad och i örat stuken, gamla svåra krämpor fodra ett långvarit och beständigt bruk, och således har jag sett botas sjukdomar som varit 20 a 30 år gamle.

7 Sjukdomar som doktorerne skatta obotelige, äro dess medelst miraculiust kurerade, svåra magrev och colica avhjälpes straxt med 30 droppar, nyfödde barn äro med en droppa snart hulpne, då de av smärta i inälvorne mycket skrika och äro orolige: barnsäng kvinnor som äro matta eller hava andra plågor, varda även därmed lisade, såra ben läkas medelst dess invärtes bruk.

8 Om någon har blåsesten, skall han det säkrare kunna röna, än genom operateurers smärtande instrumenter: ty så snart man detta |207|medicament brukar, löser det slemmet kring stenen driver det ut och visar sig i vattnet i åtskillige gestalter, dock synas icke dessa tecken, för patienten sluppit blodpissandet, vilket inom en eller 2 veckor sker, medelst 15 droppar var annan dag brukade, det driver av stenen som mjöl, vilket sätter sig ned i botten på glaset då det får stå orört. Om någon har detta medicament i sitt hus och honom något åkomme som här icke är utnämt, kan han det utan fara försöka.

9 Detta medicament fördärvas icke om det och blevo 50 år gammalt, blott att det hålles väl tilltäppt, de äro icke att hjälpa som ond råd följa. De äro och icke att bota som ingen medicine vilja bruka, så som och de som läkare äro.

10 Det tages in med stark dryck, vin, mjöd, mjölk. Erfarenheten har intygat, att många människor som av frossan varit överfallne, då de morgon och afton 3 dagar å rad därav intagit 25 droppar, underligen blivit botade, utan några svåra påföljder, ty det borttager giftet och orsaken till sjukdomen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |203|

  Tilly Harlemensis medicamentum grotia Probatum. hafwer föliande Kraft och wärkan.

  detta medicament är et under för godwilliga och wälsinnade; den aldra högstes nåd låter sig, i det samma, underligen Röna, då det är intagit och med Chylo i magon förenade, är det som en snell mercurius eller qvikt bad, som låtter inga dunster upstiga, utan at sig der med förena: det låter ingen faslighet i senor och ådror flyta, som det ej giör sälskap, alt tils ändan af swettholen: det meddelar sig Kraftigtwis, behållande sin Kraftt då det genom wattulåtande och stohlgång warder utdrifwit.

  15. droppar deraf intagit om qwällen sedan man spisat och går till sängs drifwer med lindring af smärtan sachta af allehanda grus och sten utan skiärande: och det som obegripligit är, i det samma det smälter stenen, giör det Köttet wäxande: Ia det har läckt en mans sår, som genom före gångit ut skiärande Redan war Elofwa åhr gam[m]alt, hwilcket sår stundom så stinckande war, at matkarne Krupo där in och ut, och flöt så starkt at Patienten stanck war han war, och alt hvad han på |204|sin Kropp drog, förrutnade. den samme är till fulckomelig helsa Kommen: ia alt war färdigt till 3:die utskierningen. under förr nämde 11. åhr, woro åtskilliga stennor ut det flytande såret utwärkte och uttagne. ho denne min autentique för Klaring af oförstånd tadla will, och någon Kiärlek. för en så underlig sanning hyßer, den till fråge Patienten sielf, wid namn Adolph Corneliss van K Hout. boende i qwarngrenden i Harlem.

  En annan elendig Patient, AbRaHam van neer. boende wijd Spoorelj sedan han 3. åhr hade medicenerat. och där till 2. gångor blifwit visiterad samt adresseRadt till operateuren i amsterdam. doch som han war hel afmattad slut som det eij skie[r] utan öfwer lämbnade sig detta medicament och worde innan Kort frisk och sund.

  den som af detta medicament hwarannan dag intager 15. droppor, skall innan åhrs tid aldeles från sten wara förlöst, och det skall ej öfwer 3 gulden Komma at Kåsta, man Kan det alla tijder på dagen intaga.

  detta medicamentum gratia Probatum. botar Spenning öfwer och om magen, lamhet i händer och fötter, smärta i länderne, förstockad |205|blod och blåfläckar, Stranguria, alle slagß froßor, månge slagß mage- lunge- och lefwer-Sot, trångt bröst och hosta inwärtes Contussioner och apostemer, upstigande moder och de swårigheter där af flyta, befodrar qwinnors tjd, hielper mot smertsamt wattulåtande och för stoppingar, för bättrar Humidum Radicale. och gifwer anletet en sund färga; drifwer ut skiörbiugg och wattusot, guhlsoten, Ref och matkar, alla förenämde siukdomar warda med 15. droppar, hwarannan dag intagne, botade; och för barn så många droppar som de hafwa åhr. hwilken detta medicament en gång i weckan intager, skall icke lätteliga af grus, fråßa, Röd-Sot eller wäder warda plågad, utan för än flere siuckdomar blifwa, frij.

  det botar hiert Klapning och hufwudwärk, då man derå luchtar som å. L’eau de La Reine, eller ungerskt watn, eller med en weke i örat stoppad, om man wäter det yttersta af fingret i detta medicament strycker in i huken af ögat och trycker ögonlåcket 3. a 4. gongor till och giör det hwar 14 dagar, eller en gång i månen och för far där med, skall man inga brillor behöfwa till 70. a 80. åhrs ålder. ty |206|det stärcker och bewarar synen, det botar swåra swulster, där med på strukit, samt helar om det och wore Kräftan. wijd bränsår wäter man en linne duuk theri och lägger öfwer skadan färska sår, tandwärk, susande i hufwudet och döfhet, botas med en weke theri doppad och i örat stuken, gamla swåra Krämpor fodra et långwarit och beständigt bruk, och således har iag sedt botas siukdomar som warit 20. a 30. åhr gamle.

  Siukdomar som doctorerne skatta obotelige, äro des medelst miraculiust Curerade swåra magref och Colic. af hielpes straxt med 30. droppar. ny födde barn äro med en droppa snart hulpne, då de af smärta i inelfworne mycket skrika och äro orolige: barnsäng qwinnor som äro matta eller hafwa andra plågor, warda äfwen thermed lisade, såra ben läckias medelst des inwärtes bruk,

  om någon har blåse-sten, skall han det säckrarre Kunna Röna, än genom operateurers smärtande instrumenter: ty så snart man detta |207|medicament brukar, löser det slemmet Kring stenen drifwer det ut och wißar sig i watnet i åtskillige gestalter, doch synas icke deßa tekn, för patienten sluppit blodpißandet hwilket inom En eller 2 weckor skier, medelst 15 droppar hwar annan dag brukade, det drifwer af stenen som miöhl, hwilket sätter sig ned i botten på glaßet då det får stå orört. om någon har detta medicament i sit hus och honom något åkåmme som här icke är utnämt, Kan han det utan fara försöka.

  detta medicament förderfwas icke om det och blefwo 50 åhr gammalt, blått at det hålles wäll till täpt de äro ike at hielpa som ond råd följa. de äro och icke at bota som ingen medicine wilja bruka. så som och de som läckare äro.

  det tages in med stark dryk wijn, miödh, miölk.[?] ähr farn heten har intygat, at många meniskior som af fråßan warit öfwer falne, då de morgon och afton 3 dagar å Rad deraf intagit 25. droppar, underligen blifwit botade, utan några swåra på fölgder, ty det borttager giftet och ordsacken till siukdomen.