310. Recept för boskaps sjukdom

310. Recept för boskaps sjukdom

Lästext

|212|

Recept för boskaps sjukdom

Angelikerot3 lod
Roten av Crassula major kallas

 

av en del på svenska vild Port-
laka eller backehumla1 lod
Nepota kattemynta3 lod
Urtica major nässla2 lod
Poupodium stensöta4 lod
Tussila hästblad1 lod

1 Bark av niehanda fruktbara trän, som verkeligen åtminstone ett år burit frukt, var i bland bark av enebärsträd nödvändigt måste vara, de övriga åtta slagen kunna vara av åtskillige fruktbara trän, vilka helst för handen äro. Utav desse |213|barkar bör yttersta nävren eller den grå barken först borttagas och den inre barken sönderhackas i små rutor och litet torkas, var av den sedan väl är omblandat tagen en näva full, utav alla desse slags örter och bark, sedan tages åtta kannor vatten och kokas uti en öppen gryta eller kittel en timma eller mer till dess vattnet får en färg, som en brun och klar vört, var utav gives kreaturen ett halvt kvarter öl, vilket ej bör vara färskt, ej heller för gammalt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |212|

  Recep[t] för Boskaps Siuckdom

  Angelike root3. lod
  Roten af Crassula major. Kallas

   

  af en dehl på Swänska will Port
  laka eller Backehumbla1 lod
  Nepota Kattemynta3 lod
  urtica major näßla2 lod
  Poupodium Stensöta4 lod
  Tussila Hästblad1 lod

  Barck af nije handa frucht bara trän, som wärkeligen åtminståne et hår burit frucht, hwar i bland bark af enne bärs träd nödwändigt måste wara, de öfriga åtta slagen Kunna wara af åt skillige frucht bara trän, hwilcka hälst för handen ähro. utaf deße |213|Barkar bör yttersta wäfwren eller den grå barken först borttagas och den inrebarken sönder hackas i små Rutor och littet torkas, hwar af den sedan wähl ähr om blandat tagen en näfwa fuhl, utaf alla deße slags örter och Barck, sedan tages åtta Kannor waten och Kokas utj en öppen gryta eller Kiettel en tim[m]a eller mer till des watnet får en färg, som en brun och Klar wört, hwar utaf gifwes Creaturen et halft qwarter öhl, hwilcket eij Bör wara färskt, eij heller för gammalt.