197. En god pepparkaka

Lästext

En god pepparkaka

1 Honugnen sättes att koka till han småsjuder men intet hårt koka, skummes |132|väl, lägg så där till stötta citron- och pomeransskal, kardemummor av skalen uttagna men icke stort stötta, väl stött peppar, grov ingefära, suckat om man behagar, tager så rågmjöl och rörer uti med en visp eller kräkla som en hård vispedeg på en sakta eld, låter så svalas att det med händer kan hanteras, tag så ett stycke som man behagar och hava kakan till och arbetar rätt väl mellan händerna att det blir vit, vill det imellertid bliva kallt kan stå med det för elden, när han är brukat slås han straxt upp att jäsa, dock icke att den spricker, förr än hon sättes i ugn bestrykes kakan med sockerlag och bespäckes med suckat om så behagas, bakugnen skall vara så varm som till semlor, man kan sätta in en semla med pepparkakan, när den är grädda så är och kakan grädda, betäckes straxt med kläde att de icke bliva hastigt kalla, förvaras i källaren.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  En god peppar Kacka

  Honugnen setes at Kocka till han små siuder men intet hårdt Kocka skumes |132|wäll läg så der till stöta Citron och pummerants skall Cardemummor af skallen ut tagna men icke stort stöta wäll stöt peppar grof ingefära Sucat om man behagar tager så Rog miöhl och Rörär utj med en wißp ellär Kräckla som en hård wißpe deg på en sagta eld låter så swallas at det med hender Kan hanteras tag så et stycke som man behagar och hafwa Kackan till och arbetar rät wäll melan händerna at det blir wit, will det imedler tijd blifwa Kalt Kan stå med det för elden när han är bruckat slås han straxts up at Iäßa dock icke at den spricker för än hon sättes i ung bestryckes Kackan med socker lag och bespäckes med Sucat om så behagas, backungen skall wara så warm som till simblor man Kan setta in en sembla med peppar Kackan när dän ähr grädda så ähr och Kackan grädda, betäckes straxts med Kläde at de icke blifwa hastigt Kalla förwaras i Kiällaren.