12. Sylta krikon

Lästext

|7|

Sylta krikon

1 Tag krikon som är utvalde utan fläckar eller för mogna utan väl hårda, stick i dem några gånger med en nål, lägg dem så länge i kallt vatten som man kokar en tjock sockerlag, lägg dem så sedan de äro väl torra uti sockerlagen och låt dem koka uti ett flat kärl att de icke ligga för många på varandra med en sakta eld och vänd dem sakta med en bred skumslev, när de bliva genomheta i sockerlagen att skinnet begynner spricka och de bliva mjukare än de lades in, tager man dem upp med skumsleven och breder dem på ett stenfat och drager skinnet till rätta på dem som behöva, låt så dem bliva kalla och lagen med, lägg så dem uti en glasburk i samma lag, två dagar där efter häll lagen sakta av och koka honom med ett stycke |8|socker som man tycker att han är tunn till att han bliver väl tjock, låt den bliva kall och slån på krikona.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |7|

  sylta Krijckon

  tag Krijckon som ähr uthwalde utan fläckar eller för mogna utan wähl hårda stick i dem några gånger med en nåhl läg dem så länge i Kalt waten som man Kockar en t[i]ock såcker lag, läg dem så sedan de ähro wäll töra utij såcker lagen och låt dem kocka utij et flat Kiärl at de icke liggia för många på war andra med en sackta eld och wändt dem sackta med en bred skumslef, när de blifwa genom hetta i socker lagen at skinnet begynner spricka och de blifwa miuckare än de lades in tager man dem up med skumslefwen och breder dem på et sten fat och drager skinnet till Rätta på dem som behöfva låt så dem blifwa Kalla och lagen med, läg så dem utij en glas burck i samma lag, tuå dagar der efter häll lagen sackta af och Kocka honom med et stycke |8|såcker som man tycker at han ähr tuhn till at han blifwer wäll tiock låt den blifwa Kall och slån på Krijckonna.