Utgåvan Historiska recept

Utgåvan Historiska recept och den webbplats som byggts upp för visningen är resultatet av ett tvåårigt projekt som utförts vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Utgåvan innehåller sex finländska recepthandskrifter från 1700-talet och de första årtiondena av 1800-talet, sammanlagt 1111 recept, råd och rön.

På webbplatsen visas alla recepthandskrifter på tre sätt:

  • I kolumnen Faksimil visas hela handskriften, inklusive omslagen, de blanka sidorna och material som inte utgör recept, råd eller rön. Med knapparna till höger och vänster om faksimilbilden kan användaren klicka framåt och bakåt i handskriften.
  • I kolumnen Transkription visas en transkription av handskriften. Endast material som tolkats som recept, råd eller rön har transkriberats. Transkriptionskolumnen riktar sig främst men inte uteslutande till forskare.
  • I kolumnen Lästext visas en normaliserad och lätt moderniserad version av den text som etablerats i transkriptionen. Lästextkolumnen riktar sig främst till den matglada allmänheten och till alla som föredrar att läsa mer lättförståeliga versioner av recepten.

Det finns därutöver en kolumn för måttenheter där moderna motsvarigheter till de gamla måtten och vikterna ges. Ordlistor kommer att läggas till i ett senare skede.

I menyn till vänster hittas förutom själva receptsamlingarna även en redovisning över vilka principer som följts i arbetet med transkriptionen och lästexten, samt en karta över de förmodade hemorterna för de sex recepthandskrifterna.

Förteckningen över ämnesord innehåller alla förekomster av en viss ingrediens. Förteckningen innehåller över 700 ingredienser. Genom att klicka på till exempel ”anis” visas alla förekomster av nämnda krydda och i vilka handskrifter den förekommer. Länkar till lästexterna för de aktuella recepten gör det lätt att hitta alla de ställen där anis omnämns.

Åren 2024–2025 kommer webbplatsen att utökas med fler finländska recept och receptsamlingar från 1700- och 1800-talen.

Redaktionen för Historiska recept riktar sitt hjärtliga tack till Lillemor Edén som genom att låna ut Hertonäshandskriften för digitalisering gjort det möjligt för Svenska litteratursällskapet i Finland att göra handskriften tillgänglig för allmänheten och forskningen. Lika varmt tackar redaktionen Jouni Kuurne som ställt sin transkription av Villnäshandskriften till redaktionens förfogande, vilket avsevärt underlättat vårt arbete. Vi har läst transkriptionen mot originalet och korrigerat transkriptionen på ett fåtal ställen. I allt väsentligt följer transkriptionen på webbplatsen Jouni Kuurnes transkription.