313. Än ett recept för boskapsjuka

313. Än ett recept för boskapsjuka

Lästext

|214|

Än ett recept för boskapsjuka

1 Ett halvt lod vit victril blandas väl in uti två skedblad honung, som stickes i halsen på boskapskreaturet, varefter en halv butelj ljumt vatten i det samma inöses, förmärkes straxt där efter någon bättring, giver man in trettiesex timmar därefter en dylik portion, och så vidare trettiesex timmar där efter det tredje pulvret, men skulle man efter första ingivandet icke straxt märka någon bättring, gives in av denne blandning alla tjugofyra timmar, emellan alla |215|tjugofyra timmar, emellan vilken tid av timmar det ingalunda bör ingivas, trenne pulver eller blandningar äro behörig dosis för vart kreatur.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |214|

  än et Recept för Boskap Siuka

  Ett halft lod hwit victril blandas wäll in utj twå skedblad honung, som stikes i halsen på Boskaps Creaturet, hwar efter en half Bouteille liumt watten i thet samma in öses, för märkes straxt ther efter någon bätring, gifwer man in Trettije sex timar therefter en thylik Portion, och så widare trettije sex timar ther efter thet tredie Pulfret, men skulle man efter första ingifwandet icke strakts märka någon bättri[n]g, gifwes in af thenne. blandning alla Tiugufyra timar, emellan alla |215|Tiugufyra timar, emellan hwilken tid af timar thet ingalunda bör ingifwas, Trenne pulfwer eller blandningar äro behörig dosis för hwa[r]t Creatur.