318. För gulsot

Lästext

|218|

För gulsot

1 Tages urin som den sjuka skola låta uti ett kärl, och det lintyg som den sjuka har på sin kropp skall läggas där uti och skall sankas av den sjuka mer där till, och lintyget skall den sjuken ligga där uti till dess det blir väl blåfläckot, sedan skall det upptagas och trädas i genom ärmarna en stång och föra det i skogen så att solen där på väl skiner, som den sjuka själv skall göra så att ingen vet, men är den så svag, så kan det utav en annan förrättas, som solen utverkar fläckarna utur lintyget, så förgås sjukedomen.

|219|

Numero 1

2 Nedannämde sönderstöts, lägges i en butelj, gjutes 1 stop brännvin på, står i 14 dagar, skakas stundom, sedan kan det brukas 1 skedblad i sänder, eller mer dock ej allt för ofta

Contaurea¼ lod
Aloes1 lod24
Gentiana¼ lod
Pomeransskal¼ lod
Tallstruntar¼ lod.

3 Här av tages 4 satser, dock att var sats väges och lägges särskilt.

Vit bärenstensolja för6 styver
Bävergäll för6 styver
Dyvelsträck för4 styver
Kamfer för3 styver
Vitlök för4 styver
för några styver vax4 styver

4 Observeras 1:o att satsen å de här ovan stående 4 satser ej förändras, och 2:o att det begäres friska species, samt efterses att rötterne ej äro maskstungne, eller eljest illafarne. Det plägar kosta 8 styver vardera satsen.

5 Begäres och att antingen apotekaren själv eller någon som kan litas på, desse satser utgiver, på det de må fås dess riktigare.

|220|

Beträffande sjukdomen

1:oKommer den med sakta svidande under bröstet som sedan ansätter i största hast med häftighet ett packat väder (som ej annat kan för märkas) att det alldeles vill dämpa andan.
2:oHela kroppen gulnar i det samma.
3:oUrinen bliver röd som blod.
4:oVid navlan tyckes det göra det under bröstet stående vädret motstånd.
5:oI genom ryggen mitt för där vädret tyckes vara under bröstet uppstiger sting, eller som man skulle söka pressa eller sticka något hårt eller skarpt tvärt igenom ryggen.
6:oEn lång tid eller några dagar sedan man fått detta stillat är magen i synnerhet under bröstet, och mitt över navlan ganska öm.
7:oStundom när den som hastigast ansätter, kommer en stark brytning och uppkastning.
8:oEn genvillig ångestsvett följer och med.
|221|

Numero 2

6 Pro memoria

7 Av det medikamentet som herr regementsfälstskären har förordnat, tages först 2:ne mornar å rad efter dess beskrivning, och dagen därnäst av de synnerliga droppar 30 i sänder var morgon och middag, med ej alldeles kallt te, eller väl avslagit svagdricka, intagningen sker var morgon tidigt, och sedan 2 timmar för eller efter middagen, och drickes efter var intagning 2 a 3 skedblad varmare, av samma slags drick varmed dropparne äro intagne.

8 Om aftorne klockan 7 eller 8 tages av det lindrande pulvret en liten halv fingerborg sänder med en skedfull varmt svagdricka, te, eller brun ölostvassla, varpå och drickes, sedan en dryck varmt av samma slag varmed pulvret intages. Hållandes patienten efter egen bekvämlighet över nätterna i sängen, utan att tvinga sig till svett, men låter svetten märka sig, så håller han sig betäckt under samma kläder som han hade på sig enär svetten kom, och sig så, länge tilltäckt, tills svetten stannar, och kroppen varder torr, då han vaktar sig för allt för kallt dricka |222|och fast törsten är stark, så göres ej stor dryck, utan litet i sänder, men desto oftare, detta observeres och i allan tid.

9 Om någon förstoppelse vill vara så är nådeligt att klistier appliceres där emot, om lägen vill medgiva. Eljest tages var 3:dje eller 4:de dag av de förstbemälte droppar, vilka herr regementsfältskären har förordnat i synnerhet när förstoppelsen vill vara, och intet tillfället är med klistiret, då de droppar oftare kunna tagas då den tiden eller stunden ej av de synnerliga dropparne tages, men om middagarne tages av dem, och om aftonen av pulvret.

10 Dieten observeras noga, när apetiten är så mättar man sig intet utan njutes litet och oftare, spisen bör vara färsk och lös, litet fattit då och då, drycken bör ock vara mera varm omkall, allt surt är otjänligt, motion måste och vara medelmåttigt.

|223|

Numero 3

11 R: liq a m k ½ uns.

12 Elix [?] nims.      4. C.

13 [?] Xai[?] anis all 3 drakmer.

14 R [?] [?] lundom: 2 drakmer.

15 Mf[?]dh:r Synnerlige droppar

16 30. i sänder var morgon och middag med svalt te eller väl avslagit svagdricka att taga.

17 #

18 R: V c aird: 1 ½ uns.

19 antsparmod 1 ½ uns.   6. C:r

20 MP[?] Cynogloss: 1 uns mhp

21 dh:r lindrande V en liten halv fingerborg full i sänder var afton med varmt te, svagdricka eller brunölostvassla att taga.

 

22 Herr sergeanten Lüht under Nylands Dragone Regementet den 9 maj 1746 rat:

23 Herr fourieren Sture.

|224|

Numero 4

24 R. R. Rhabarb: 1 uns

25 Dh. tropper

26 att intagas i bland 70 a 80 i sänder i varm te matt[?].

27 1.- 16.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |218|

  för guhl soot.

  tages uhrin som den siuka skolla låtta utj et Kiärill, och det lin tyg som den siucka har på sin Kråpp skall läggas där utj och skall sankas af den siuka mer där till, och lin tyget skall den siucken ligga där utj till des det blir väll Blåfläkot, seddan skall det uptagas och tredas i gennom ärmarna en stång och föra det i skogen så at Solen där på wäll skinner. som den siuka sielf skall giöra så at ingen wet, men är den så swag. så Kan det utaf enannan för Rättes, som solen uth wärkar fläkkarnna utuhr lintygit, så för gås siukedommen,

  |219|

  Nummero 1.

  Nedan nämde sönder stöts lägges i en boutelje, giutes 1. stop bränwin på står i 14. dagar skakas stundom – sedan Kan det brukas 1. skedblad i sänder, eller mer doch ei alt för ofta

  Contaurea¼. lod.
  Aloes1. lod.24.
  Gentiana¼. lod.
  Pommerantz skal¼. lod.
  tall struntar¼. lod.

  här af tages 4. satzer, dock at war sats wäges och lägges särskildt.

  Hwit bären stens olja för6 st:r
  Bäfwergäll för6. st:r
  difwel sträck för4. st:r
  Camphert för3. st:r
  Hwitlök för4. st:r
  för några st:r wax4. st:r

  Observeras 1o att satsen å de här ofwan stående 4. satser eij förändras. och 2o at det begiäres friska species, samt eftersees at rötterne eij äro mask stungne, eller eljest illafarne. Det plägar Kosta 8. st:r hwardera satsen.

  Begiäres och at antingen apotekeran sielf eller någon som Kan litas på, deße satser utgifwer, på det de må fås deß ricktigare.

  |220|

  Beträffande Siukdomen.

  1oKommer den med sackta swidande under bröstet som sedan ansätter i största hast med häftihet et packat wäder /:som eij annat Kan för märkas :/ at det aldeles wil dämpa andan.
  2oHela Kroppen Gulnar i det samma.
  3oUrinen blifwer röd som blod.
  4oWid naflan tyckes det giöra det under Bröstet stående wädredt mot stånd.
  5oI genom ryggen mit för där wädrädt tyckes wara under bröstet upstiger stingn, eller som man skulle söka präßa e:r sticka något hårt eller skarft twärt igenom ryggen.
  6oEn lång tid eller några dagar sedan man fådt dätta stilladt är magen i synnerhet under bröstet, och mitt öfwer naflan ganska ömm.
  7oStundom när dän som hastigast ansätter, Kommer en stark brytning och upkastning.
  8oEn genwillig ångest swett följer och med.
  |221|

  Nummero 2.

  Pro memoria.

  Af det Medicamentet som H:r Regementsfälstskiären har förordnadt, tages först 2:ne mornar å rad efter des beskrifning, och dagen därnäst af de synnerliga droppar 30. i sänder hwarmorgon och middag, med eij alldeles Kalt Thee, eller wäl afslagit swag dricka, intagningen sker hwar morgon tidigt, och sedan 2. timmar för eller efter middagen, och drickes efter hwar intagning 2. a 3. skedblad warmmare, af samma slags drick hwarmed dropparne äro intagne.

  Om aftorne Klåckan 7. eller 8. tages af det lindrande pulfwret en liten half fingerbåri sänder med en sked full warmt swag dricka, Thee, eller brun ölostwastsla, warpå och drickes, sedan en dryck warmt af samma slag hwarmed pulfret intages. Hållandes patienten efter egen beqwämlighet öfwer nätterna i sängen, utan att twinga sig til swet, men låter swetten märka sig, så håller han sig betäckt under samma Kläder som han hade på sig enär swetten Kom, och sig så, länge tiltäckt, tils swetten stadnar, och Kroppen warder torr, då han wacktar sig för alt för Kalt dricka |222|och fast törsten är stark, så giöres eij stor dryck, uutan litet i sänder, men desto oftare, detta observeres och i allan tid.

  Om någon för stoppelse wil wara så är nådeligit at Clistier appliceres där emot, om lägen wil medgifwa. Eljest tages hwar 3:die el:r 4:de dag af de först bemälte droppar, hwilka H:r Regemänts fältskiären har förordnadt i synnerhet när för stoppelsen wil wara, och intet tilfället är med Cliestiredt, då de dråppar oftare Kunna tagas då den tiden eller stunden eij af de synnerliga dropparne tages men om middagarne tages af dem, och om aftonen af pulfredt

  Dieten observeres noga, när appetiten är så mättar man sig intet utan niutes litet och oftare, spisen bör wara färsk och lös, litet fattit då och då, drycken bör ock wara mera warm omkall, alt surt är otiänligit. motion måste och wara medelmåttigt.

  |223|

  Nummero 3.

  R: liq a m k Zß. [½ uns]

  Elix [?] nims.      4. C.

  [?] Xai[?] anis all Ziij. [3 drakmer]

  R [?] [?] lundom: Zij. [2 drakmer]

  Mf[?]dh:r Synnerlige droppar

  30. i sender hwar morgon och middag med swalt Thee eller wäl afslagit swag dricka at taga.

  #

  R: V c aird: Ziß. [1 ½ uns]

  antsparmod Zß. [1 ½ uns]   6. C:r

  MP[?] Cynogloss: Zj. [1 uns] mhp

  dhr lindrande V en liten half finger Bor full i sender hwar afton med warmt Thee swaagdricka el:r brunölost walslla at taga.

   

  H: Sergianten lüht under Nylands Dragone Regementet d: 9 maij 1746. rat:

  H:r fourieren Sture.

  |224|

  Nummero 4.

  R. R. Rhabarb: Zj [1 uns]

  Dh. tropper

  att intagas i bland 70. a 80. i sänder i hwarm Thee matt[?].

  1.- 16.