25. Vinbärsvin

Lästext

Vinbärsvin

1 Man tager mogna vinbär som avplockas i vackert väder, gör dem rena i från stjälkorna, stöt dem, koka i mellertid vattnet i |18|ett stort kärl att tredje delen kokar in, tag sedan till ett skålpund ½ stop vatten som slås ljumt på bären, täcker så till och låter stå ett dygn, sila så igenom hårduk eller kläde och pressas väl musten i från, görs så ett rent kärl och slås saften uti, lägg så till 3 skålpund bär, 1 skålpund socker, är bären mycket sura tages mera, när sockret är smält slås det i ett ankar som först skall vara svavlat, halva ankaret för jäsningens skull och då lägges jäst uti och måste grant aktas att det ej slår banden av sig eller jäser över, när det nu uti fjorton dagar stått så fylles ankare fullt och sprundas, sedan man ser att det ej mera vill jäsa, när det satt sig och man vill dricka där av tappes det allt i buteljer och lägges i var butelj en bit socker och förvaras väl med kork, och förvaras uti sand i källaren.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Win bärs win

  Man tager mogna win bär som afplåckas i wackert wäder giör dem Renna i från stielckorna stöt dem Kocka i medler tijid watnet i |18|et stort Kiärill at tridie delen Kockar in, tag sedan till et skålpund ½ stop waten som slås liumt på Bärän täcker så till och låter stå et dyng silla så igenom hår duck eller Kläde och präßas wäll musten i från giörs så et Rent Kiäril och slås saftten utij, läg så till 3 skå: bär 1 skå: såcker ähr Bärän mycket sura tages mera när såckrät är smält slås det i ett anckar som först skall wara swaflat, halfwa anckaret för iäsningens skull och då lägges Jäst utij och måste grant achtas at det ehÿ slår banden af sig eller iäßer öf:er när det nu utij fiorton dagar ståt så fylles anckare fult och sprundas sedan man ser at det eij mera will giäßa, när det sat sig och man will dricka där af tappes det alt i Butäljer och lägges i war Butälj en bit såcker och för waras wäll med Kårck, och för waras utij sand i Kiällaren.