286. Hjärtklappande

Lästext

Hjärtklappande

1 Store svalörtsrot, upptagit den 1 maj bittida, förvarat, och druckit med vin hjälper för hjärtklappande och svåra bröstkrankheter. Pimpinella eller bröstörtsvatten förtager solbränna av ansiktet, dess saft lagt i elaka sår läker straxt, ja fastän huvudskålen vore sönder slagen så läker det, dess avsåd druckit i vin några dagar morgon och afton, 4 skedar i sänder, stillar hjärteklappande, ryggvärk, colica, stenpassion, giver kvinnor nog mjölk, så att om amman hänger bara roten om halsen emellan brösten kan hon intet tåla den där i 6 timmars tid.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Hiert Klappande.

  Store swal örts rot, up tagit d: 1 Maij bitida, förvarat, och druckit med wijn hielper för hiert Klappande och swår bröst Kranckheter. Pimpinella eller bröst örts watn för tager solbränna af ansichtet deß saft lagt i elaka sår läker straxt ja fast än hufud skåhllen wore sönder slagen så läker dett, deß af sood druckit i wijn några dagar morgon och afton 4. skedar i sänder, stillar hierte Klapande, Ryggwerck, colica, sten passion, gifwer qwinnor nog miölck så at om am[m]an hänger bara roten om halsen emellan brösten Kan hon intet tola den der i 6. tim[m]ars tid