233. Att sylta pomerans- och citronskal

233. Att sylta pomerans- och citronskal

Lästext

|157|

Att sylta pomerans- och citronskal

1 Skalen skärer man i fjärndelar eller halva, lägg dem i blöt i kallt källvatten uti 4 dygn, och var dag ömsas vatten på dem, sätt sen en malmgryta med frisk källvatten på elden låt strax skalen uppi, låt dem koka så länge, det försöks med ett knappnålshuvud, att sticka igenom på skinnsidan och då äro de nog kokade, lägg dem då i kallt vatten till dess de bliva kalla, lägg dem sedan i ett durkslag, att vattnet rinner väl av dem, tages socker som du har mycket skal till, hugg sönder i stycken, slå en par slevar vatten uppå, sättes på koleld att kokas, skummes väl, när det är en lagom sirap, lyft av honom, slå honom varm på skalena, som äro inlagde i en glasburk, låt dem så stå i fem dagar, sedan åter hälles sirapen av, och koka honom att han blir bra tjock, och slås varm på honom att det står över, så gör 3 dagar å rad, täpp honom och sätt honom i källaren eller svalt rum, om han skulle jäsa så kokas sirapen upp på samma manér och tages litet socker till, på det sättet kunna de gömmas länge.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |157|

  at sylta Pomerants och Sitron Skal

  Skalen skierer man i fierndelar eller halfwa, läg dem i blöt i Kalt Kiäll watten utj 4 dyng, och war dag ömsas watten på dem, sät sen en malm gryta med frisk Kiäl watten på elden lått strakts skalen uppi, let dem Koka så länge, det försöks med et Knapnåls hufwud, at stika igenom på skinsidan och då äro de nog Kokade, läg dem då i Kalt waten till des dj blifwa Kalla, läg dem sedan i et durslag, at watnet Rinner wäll af dem, tages Socker som du har mycket skahl till hug sender i stycken slå en par slefwar watten uppå, sättes på Kåhleld at Kockas skummes wähl, när det är en lagom sirapp, lyft af honom, slå honom warm på skaläna, som äro inlagde i en glas burck, lått dem så stå i femb dagar, sedan åter häles sirappen af, och Koka honom att han blir bra tiock, och slås warm på honom at det står öfwer, så giör 3 dagar å Rad täp honom och sätt honom i Kiällaren eller swalt Rum, om han skulle giäßa så Kokas sirapen up på sam[m]a maner och tages litet såcker till på det sättet Kunna de giömas länge.