231. När lax skall rökas är följande att observera

231. När lax skall rökas är följande att observera

Lästext

|189|

När lax skall rökas är följande att observera

1 1:o. Först skäres laxen upp, avtages rygg och huvud ifrån tillika med inmätet, samt överstrykes med blodet, som in uti är, de uppskurne stycken.

2 2:o. Sedan lägges han strax i salt, avgnides därmed bra på skinnsidan: men på rät- eller köttsidan icke så mycket och lägges uti ett tråg eller någon annan därtill gjord ho, den ena på den andra, tvärt emot var annan, samt strös litet salt emellan vardera, dock mycket litet på stjärtarne, vilka i saltningen ett stycke bliva vikne; ty annars går all fetman bort och de bliva för salta och torra.

3 3:o. När han legat i saltet ett dygn, tages den upp och tvättas väl ren med ett stycke av en not, samt skrapas och uttryckes med fingren bloden vid vart sidoben till dess han bliver rätt blekröd, därefter bindes han upp med 2:ne smala stickor överst där huvudet suttit, varefter

4 4:o. han sedan hänges i vädret, dock intet att solen kan skina på honom, ej heller måste han vara ute afton eller morgon då det är kallt, |190|utan då måste han intagas att han intet frys, avtorkas så länge till dess det begynnar drypa av stjärten, då han

5 5:o. hänges i en något höger skorsten att rökas, vilket sker med bark av enris, dock aktas granneligen, att röken är dag och natt stadig: men för allting måste den intet vara het; ty då lossnar skinnet och fisken blir helt smulig när den skäres, är och att befara att han snart blir ansatt av maskar, och när han 8:te à 10 dagar således blivit rökt, hänges han i vädret på samma sätt som då han orökt är, och sedan han hängt 14 dagar, helst när man får honom så bittida att vårvädret torkar honom, kan han utan fara ätas.

6 NB. De 2:ne smala stickor eller spjälor som kommer att sättas i laxen ovan där huvudet har suttit, sättas den ena på den ena sidan och den andra på den andra sidan, mitt emot i skinnet av laxen och bindes fast sedan att de håller väl tillhopa. Christiana har väl sett huru de suttit på lax som vi plä få.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |189|

  När Lax skal Rökas är fölljande at observera.

  1:o. först skiäres laxen upp aftages rygg och Hufwud ifrån tillika med inmätet, samt öfwerstrykes med blodet, som in utj är, de upskurne stycken.

  2:o. sedan lägges han strax i saltt af gnides der med bra på skin-sidan: men på rätt eller Kiöttsidan icke så mycket och lägges uti ett tråg eller någon annan dertil giord hoo, den ena på den andra twert emot hwar annan, samt strös litet salt emellan hwardera, dock mycket litet på stiertarne, hwilcka i saltningen ett stycke blifwa wikne; ty annars går all fettman bort och de blifwa försalta och torra

  3:o. När han legat i saltet Ett dygn, tages den upp och twättas wäl reen med ett stycke af en noot, samt skrapas och uttryckes med fingeren bloden wid hwart side-been til deß han blifwer rätt blek-röd, derefter bindes han upp med 2:ne smala stickor öfwerst der hufwudet sutit, hwarefter

  4:o. han sedan hänges i wädret, dock intet at solen kan skina på honom, ei heller måste han wara ute afton el. morgon då det är kallt |190|utan då måste han intagas at han intet frys, aftorkas så lenge til deß det begynnar drypa af stiertien, då han

  5:o. henges i en något höger skorsten at rökas, hwilcket skier med barck af Eneris, dock acktas granneligen, at röken är dag och natt stadig: men för alting måste den intet wara Heet; ty då låßnar skinnet och fisken blir heelt smulig när den skiäres, är och at befara, at han snart blir ansatt af mattkar, och när han 8:te à 10 dagar således blifwit rökt, hänges han i wädret på samma sätt som då han orökt är, och sedan han hängt 14 dagar, hälst när man får honom så bittida at wår wädret torkar honom, kan han utan fara ätas.

  NB. de 2:ne smala stekor eller Spielor som kommer at sättias i laxen åfwan der hufwudet har sutit, sättias den ena på den ena sidan och den andra på den andra sijdan mit emot i skinnet af laxen och bindes fast sedan att de håller wäll till hopa. Christiana har wäll sedt huru de suttit på lax som wij plä få.