130. Till grön färg

Lästext

|89|

Till grön färg

1 Så måste man först avkoka garnet i 3 kannor vatten, 4 lod alun och 2 fulla händer vetekli, när det en timma kokat haver tager man garnet upp, sköljes och upphänges det över natten. Samma dag som garnet kokar så tages ½ skålpund skälgräs, 2 lod kalk och 2 lod grå pottaska, lägg det tillsammans i en kittel och lägg uppå gräset antingen små käppar eller en sten att det icke upp |90|stiger och slå 4 kannor vatten där över, andra dagen kokar man det en timma, där efter tager man gräset där utur och lägger 1 skålpund garn där i som dagen tillförende är kokat i svensk alun och vetekli, låt det och ½ timma koka, tag av elden och svala garnet och sköljes strax i kallt vatten, vill man det till grönt hava så rör man den förskrevne blåfärgan upp och lägger det gula garnet där i tillsamman, |91|låtandes det så länge ligga till dess man ser det så bliver som man det vill hava, ty ju länger det ligger, ju mörkre bliver det. Skölj det sedan upp på samma manér som den blå färgan, desse 3 gula färgor kan man och till 3 olivenfärga göra om man tager så myck[et galläpple och viktriol häruti,] som om den[na förriga Olive]färgan beskriv[it är.]

|92|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |89|

  till grön färga

  Så Måste man först affkoka garnet i 3 kan:r watten 4 loo Alun och 2. fulla händer huete klj när dätt en tima kokat haffuer tager man garnet up Skiöljes och up hänges dätt öfuer natten. samma dag som garnet kokar så tages ½ Skålp Skälgräs. 2 loo kalk och 2 lood gråå Påtaska läg dätt till sammans i en kiettel och läg uppå gräset antingen små kiäppar eller En sten at dätt ike up Stiger |90|Stiger och slå 4 kannor watten där öfuer andra dagen kokar man dätt En tima där effter tager man gräset där uthur och lägger 1 skålp garn där i som dagen tillförende är kokat i suansk alun och huete klj lätt dätt och ½ tima koka tag aff elden och sualla garnet och skiöljes strags i kaltt watten will man dätt till gröntt hafua så röör man dän förskrefne blåfärgan up och lägger dätt gulla garnet där i tillsamman låtandest |91|låttandest dätt så länge liggia till däß man ser dätt så blifuer som man dätt will haffua ty ju länger dätt ligger. ju Mörkre blif:r dätt. skiölg dätt sedan up på samma Maner som dän blåå färgan, däße 3: gula färgor kan man och till 3 Oliven färga göra om man tager så myck[et] [Galläple och Victriol häruti,] som om dän[na] [förriga Olive]färgan beskrif[wit är.]

  |92|