129. Blå färg att göra

Lästext

Blå färg att göra

1 Tag först ett ekekärl eller en stenkruka om 8 kannor där intet fett |87|uti är eller har varit och slå där uti gammal urin den väl i ett helt år gammal är och stött indigo helt smått och blöt de 14 dagar i en skål, tag sedan ett sikt och sila i ekkärlet, där efter tag en kittel och slå där i, låt det bliva varmt att man kan hålla handen där i, rör det flitigt om och när det är nog varmt så slå det tillbaka i |88|samma kärl igen och lägg sedan garnet där i som man vill mörkt blått hava, täppt det alltid om och låt så länge stå till dess det nog mörkt är, sedan tages det upp och sköljes åter i urin, tillbakaslås i själva färgan och sköljes i rent vatten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  blå färga att göra

  Tag först et Eeke kiärl eller en Sten kruka om 8 kan:r där intet fett uthj |87|uthj är eller har warit och slå där uthj gamal urin dän wäll i et heltt åhr gammal är och stöött Indigo heltt smått och blött dj 14 dagar i en skåll Tag sedan et sigt och sila i Ekkiärlet där effter tag en kietil och slå där i lätt dätt blifua warmt at man kan hålla handen där i rör dätt flitigt om och när dätt är nog warmt så slå dätt tillbacka i sam[m]a |88|samma kiärel igän och läg sedan garnet där i som man will mörtk blått hafua täpt dätt altid om och lätt så länge stå till däß dätt nog mörgt är sedan tages dätt åp och skiöljes åtter i urin till backa slås i siälfua färgan och skiöljes i rent watten.