127. Oäkta scharlakansrött, att göra för kokningen

127. Oäkta scharlakansrött, att göra för kokningen

Lästext

Oäkta scharlakansrött, att göra för kokningen

1 Till 1 skålpund garn gör man en lut av |82|2 kannor vatten och 2 lod vit pottaska, den samma sätter man på elden och låter het varda, sedan river man 1 lod oljana här i och låter det sakta uppkoka, röres väl om och lägger man garnet sedan där i, tagandes kittelen av elden och låter det ligga, men så att man flitigt det upprörer, sedan tager man upp och sköljer |83|det. Tag och 6 lod alun och 3 kannor vatten och 2 händer fulla med vetekli. Låt det uppkoka och rör väl om det och lägg så garnet där i och låt det en god stund koka, sedan tag upp det och över natten upphäng det, men den dagen tillförende man garnet kokar så tages 8 lod äkta färnbock i en kanna ljumt vatten, den andra dagen då man garnet avsköljt lägger |84|man det i en kittel, 4 kannor vatten och låter en timma koka, sedan tager man det ut av elden och gjuter det klara av i en annan kittel, och lägger garnet uti och täcker det igen, låtandes det stå till dess det kallt bliver, då det tages upp och sköljes, är så färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  oäcta Skarlack rött at göra för kokningen

  till 1 Skålp garn gör man en lutt aff |82|2 kan:r watten och 2 lo[d] huit Påtaska dän samma sätter man på Elden och låtter hett warda sedan rifuer man 1 loo oljana här i och låtter dätt sagta up koka röres wäll om och läggier man garnet sedan där i tagandes kietelen aff Elden och låtter dätt ligg[ia] män så at man flitigt dätt uprörer sedan tager man up och skiöljer dätt |83|dätt. tag och 6 lood alun och 3 kannor watten och 2 händer fulla mäd huete klj. lätt dätt up koka och rör wäll om dätt och läg så garnet där i och lätt dätt en god stun koka sedan tag up dätt och öfuer natten up häng, dätt män dän dagen till förende man garnet kokar så tages 8 loo äctha färnbåck i en kan:a liumt watten dän andra dagen då man garnet aff skiöltt lägger man |84|Man dätt i En kiettel 4 kan:r watten och låtter en Timma koka sedan tag[er] man dätt ut af elden och gutter dätt klara af i en annan kiettel, och lägger garnet uthj och täcker dätt igän låttandes dätt stå till däß dätt kaltt blifuer, då dätt tages up och skiöljes är så ferdigt