184. Om tvål

Lästext

Om tvål

1 Till en tunna aska lägg nästan som till en annan[?] brukning och kalk där uppå, till en tunna aska lägger man ¼ tunna kalk, trampa dem och stoppa den väl neder, slå sen kokande sjudet vatten där på och låt stå en natt över andan och 3 dyng, slå åter hett vatten där på, sedan låt luten koka, lägg sedan ett ägg och låt luten koka till dess ägget sjunker, tag sedan av den starka luten efter som hon är amper till så mycket i vill, tag sedan av den andra och tredje luten, men låt koka var gång emellan och när man haver en halv tunna lut av den starka |148|så tar man en tunnekittel och sätter den på elden och slår av den starka luten så mycket där i så att det skyler botten och lägger 2 marker fett och låt koka en god timma, sedan slå all luten tillsammans i kitteln och lämnar av vart slags lut 2 byttor full och låt det koka 2 timmar, tag sedan av den starka luten en kanna och låt en timma åter koka, sedan tag en slev och probera om bubblan är klar, så är det fullkokat, sedan tager man till var mark fett en halv mark salt och låt det gå över och när det i kitteln delar sig att tvålen simmer ovanpå och luten under så är det fullkokat, sedan lägg tvålen i en så och tvättar kitteln väl ren, så att ingen salt lut blir där i, tag sedan 1 kanna av den starka luten och skumma tvålen |149|[?]er med i kitteln, sköljen sedan med hett vatten och kvista all fradgan i kitteln och låt gå över det, tag sedan ett vått kläde, lägg det i en låda och slå tvålen där i, låt den bli kall, sedan skär tvålen på botten sönder som i behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  om twåll

  till en tunna aska leg nästan som til enannom[?] brugning och kalck der upå til en tunna aska leger man ¼ tunna kalck trampa dem och ståpa den wel neder slå sen kockande siudit waten der på och let stå en natt öfwer andan och 3 dyng slå åter hett waten der på sedan let luten kocka läg sedan et äg och let luten kocka lil des ägget siuncker tag sedan af den starcka luten efter som hom är amper till så mycket i will tag sedan af den andra och triedie luten men let kocka hwar gong emelom och när man hafwer en half tunna lutt af den starcka |148|så tar man en tunnekitel och seter den på älden och slår af den starcka luten så mycket der i så at det skiuler botten och legger 2 marcker fett och let kocka en god timma sedan slå all luten till sammans i kitellen och lemnar af hwart slags lut 2 bytor full och let det kocka 2 timmar tag sedan af den starcka luten en kanna och lett en tima åter kocka sedan tag en slef och probera om bublan är klar så är det full kockat sedan tager man till hwar marck fett en half marck salt och lett det gå öfwer och när det i kitellen delar sig at twålen simmer åfwan på och luten under så är det ful kockat sedan leg twålen i en så och twetar kitellen wel ren så att ingen salt lut blir der i tag sedan 1 kanna af den starcka luten och skumma twålen |149|[?]er med i kitellen siölien sedan med hett waten och qwista al fragan i kitellen och let gå det tag sedan et wåt kläde läg det i en låda och slå twålen der i let den bli kall sedan skier twålen på botten sönder som i behagar