216. Att laga ett brunt kött

216. Att laga ett brunt kött

Lästext

|179|

Att laga ett brunt kött

1 Tag ett stycke oxkött utav låret, är köttet mycket gammalt så bultas det någet, men eljest behövs det intet. Tag så stora fläskbitar och vältra dem i krydder, peppar och ingefära, nejlikor och späcka köttet tvärt igenom med och så mjölas köttet med vetemjöl.

2 Då tager man en lagom stor gryta och kastar smör där i så stort som ett hönsägg, är köttet mycket magert satt tager man någet större, men är det för mycket smör så skär det sig, när smöret är smält så lägger man köttet i grytan och brynes lagom brunt men aktas att det intet brännes, locket skall alltid vara på grytan och sakta koleld under, när nu det är gjort så slår man kallt vatten där på, dock så att det intet står över köttet, allt som köttet är ungt eller gammalt till och det tål att koka till, och så lägger man litet småskuren pomeransskal och lager|180|bärsblom och några rödlökar sönderskurna och litet salt och så låter man det koka på lagom eld och locket skall vara på grytan till dess att soppan är lagom tjock, men man måste akta sig att köttet intet går sönder och blir för mört och att man intet tager för mycket vatten där på om köttet är mycket ungt, så är det färdigt.

3 Kalvkött kan man laga på samma sätt om man vill.

4 Bara den förändring att man tager litet fläsk och skär i rätt små tärningar och stekes i en panna att det blir lagom brunt och någet förrän köttet är färdigt så slås det bruna fläsket där uti grytan och murklor om man har, kalvköttet skall och vara utav tjocka låret.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |179|

  att laga ett brunt kiött

  tag ett sty ox kiött uth af lårrett är kiötet mycket gammalt så bultas dett någet men eliest behöfs det intet. tag så storra fläsck bitar och weltra dem i kryder pepar och inge förra näckickor och specka kiötet twert i giänom med och så miöllas kiötet med wett miöll

  då tager man en lagom stor gryta och kastar smör der i så stort som ett höns äg är kiötet mycket magertt satt tager man någet större men är dett för mycket smör så skier dett sig ner smörret är smelt så legger man kiötet i grytan och brynes lagom brunt med achtas at dett intet brennes låcket skall altijd warra på grytan och sachta kåll eld under ner nu det är giortt så slår man kalt watten der på dock så att det intet står öfwer kiöttet alt som kiötet är ungt eller gammalt till och det tåll att kocka til och så legger man litet små skurrin pomärans skall och lager |180|bärs blom och några röd löckar sönder skurna och litet salt och så låter man dett kocka på lagom äld och låckett skall wara på grytan til des att såpan är lagom tiogk men man måste achta sig att kiötet intet går sönder och blir för mörtt och att man intet tager för myckett waten der på om kiötet är mycket ungt så är det färdigt

  kalf kiött kan man laga på samma sett om man will

  barra den för endring att man tager litet fläsk och sier i rett små terningar och steckes i en panna att dett blir lagom bruntt och någet för en kiötet är färdigt så slas det brunna fläkset det uthi grytan och murcklor om man har kalf kiöttet skall och warra uth af tiåcka lårrett