126. Krappfärga, att göra för kokning

Lästext

Krappfärga, att göra för kokning

1 Till 1 skålpund garn tag 4 lod vit vinsten, 4 lod gemen alun, 2 händer med vetekli, lägg detta i en förtent kittel om 3 kannor vatten, låt det uppkoka och rör väl om, lägg så garnet uti |78|och låt 1 timma att koka, tag så upp det och hänges över natten upp och om morgonen avsköljes. Samma dag man garnet kokar så tages 12 lod fin krapp, lägg den i ½ stop spisöl med ½ stop ölättika, om andra dagen tag ännu 3 stop spisöl och 3 stop vatten och slå den blötta krappen där uti och låt det bli kokat och rör det |79|väl om. Lägg så garnet uti och arbeta bravt upp och neder, där efter låt det ¼ timma ligga och så snart garnet kommer i kittelen så måste man elden där under borttaga och låta stå till dess det blir kallt. Men så länge det står måste man var ½ timma omvändat och där det icke skulle vara nog rött så gör man en lut, |80|4 lod grå pottaska blandat med 1 stop vatten eller något av samma färg och låter pottaskan där i smälta, där efter slår man det i den förriga färgan igen och sätter det åter över kolelden och låter det hett bliva samt garnet komma där uti, låtandes det sedan stå till det åter blir kallt, men skulle det bliva mörkt brunt rött så |81|lägger man i själva färgan 2 lod fint stött galläpple och 4 lod vitriol och låter det uppkoka och rör det väl om läggandes sedan det röda garnet det nästan ¼ timma upp och sedan nog mörkt är låter man det bli kallt och så sköljer man det.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Krab färga at göra för kokning

  till 1 ℔ garn tag 4 lood hutt win Sten 4 lood gemen Alun 2 händer mäd wette klj läg dätta i en för tent kiettil om 3 kannor watten latt dätt up koka och rör wäll om läg så garnet uthj och |78|och lätt 1. Timma att koka tag så up dätt och hängies öfuer natten up och om Mårgonen aff Skiöljes. Samma dag man garnet kokar så tages 12 lood fin krabb läg dän i ½ Stop Spysöll mäd ½ Stop öhl ätika om andra dagen tag ännu 3 Stop Spysöl och 3 Stop watten och slå dän blötta krabpen där uthj och lätt dätt blj kokat och rör dätt wäll |79|wäll om. läg så garnet uthj och arbeta braft up och neder där efter lätt dätt ¼ timma liggia och så snart garnet kommer i kietilen så Måste Man elden där under bårt taga och låta stå till deß dätt blir kaltt. Män så länge dätt står måste man huar ½ tjma om wändat och där dätt icke skulle wara nog röt så gör man en lutt 4 loo |80|4 lood gråå Påtaska blandat mäd 1 Stop waten eller något aff samma färg och låtter påtaskan där i smältta där effter slår man dätt i dän föriga färgan igän och sätter dätt åtter öfuer kålhelden och låtter dätt hett blifua samt garnet komma där uthj låtandes dätt sedan stå till dätt åtter blir kaltt män skulle dätt blifua mörgt brunt rött så läggier |81|lägger man i Siälfuia färgan 2 loo fint stött gal äple och 4 lood wicghrill och låtter dätt upkoka och rör dätt wäl om läggi i andes sedan dätt röda garnet dätt nästan ¼ tim:a up och sedan nog mörgt är låtter man dätt blj kaltt och så skiöljer man dätt