14. Färgareregler som bör iakttagas vid färgningen

14. Färgareregler som bör iakttagas vid färgningen

Lästext

|7|

Färgareregler som bör iakttagas vid färgningen

1.

1 Kärilen, som brukas till färgning, måste vara väl rengjorde, att i dem intet fett finnes, ty det förhindrar verket.

2.

2 Tecken till det feta, är, att tyget, som färgas skall, flyter gärna uppe.

3.

3 Det som färgas skall, måste även vara från allt fett fritt och rentvagit, eljest biter ingen färg på.

4.

4 Vatten till färgande bör vara friskt. Strömvatten är det bästa, där näst droppvatten. Salpeteraktigt och kalkvatten duger intet. Det vattnet är bäst, var utinnan ärter bäst kokas. Där före kan man så väl färga i Leyden i Holland, efter Rhenstömmen går mitt igenom staden. I Haërlem färga de också väl, emedan de med en konst vid havet skilja det söta vattnet ifrån det salta, genom sand när ebbe kommer, och det genom en lång kanal till staden neder draga.

|8|

5.

5 Alun är nödigt till alla färgor, förutan svart. Det svenska alunet är det bästa. Eljest finnes alun i Moscau, Sachsen, Hessen. etc. Till en mark garn tages gemenligen 4 lod alun.

6.

6 Vitril är bäst från England, där näst den svenske.

7.

7 När man färger svart, måste man väl akta sig, att ingen brand faller i färgen av våda eller skälmeri; ty färgningen går intet för sig. Dock kan det med tillslagen spiritus vitrioli ändras.

8.

8 Alle barkar och rötter av träd, som till färgande skole brukas böre tagas upp om våren i fullmånaden. Brun ekebark är bäst.

9.

9 Alle gräs och örter skole tagas upp förr än de gå i blomma; dock i fullmånaden.

10.

10 Urin eller kammarlut bör vara av manfolk och intet av kvinnfolk.

11.

11 Inga kvinnfolk måste vara vid färgningen, när de hava sin räkning.

12.

12 Det skum som flyter ovan på alunvattnet, bör borttagas.

|9|

13.

13 När man färgar med gräs, vore bäst att kasta bort gräset, innan tyget inlägges, att icke det må fläckas av något blad eller löv, som fastnat.

14.

14 När kalk måste blandas under leten, måste man honom så lägga, att han intet rörer vid tyget, ty han gör det skört och murkot.

15.

15 Tecken till, att något är igen av leten, är det skinnet och skummet, som lägger sig ovan på. Är det borta kan intet färgas mera.

16.

16 Färgad tråd, måste intet alltid hänga lika, ty eljest rinner leten till ett ställe.

17.

17 Linnet tyg bliver styvt, om snickarelim blandas i färgen.

18.

18 All ull, som färgas skall, bör vara ganska ren, att färgen må fastna. Fransoserne bruka mycket eaux sures, gjort av vetekli och vatten och litet surdeg. Kallas av färgare, Semel-waßer, Kraftwaßer im Sudt.

19.

19 Vita tyg kunna färgas blå utan förbere|10|delse. Den vitaste och renaste ull låter sig bäst färga.

20.

20 Alun och vinsten tjäna zum anfallen der farbe, und zu deren anhaltung, att färgen må bita på och fastna.

21.

21 Det som färgas skall, bör ligga glest på vart annat, att färgen går bättre igenom.

22.

22 Alle tjocke tyg böre hava fastare grund, än de tunne.

23.

23 Alle sure spiritus göra örters safter röda. Alle alkaliske, göra dem gröna. Alle urinosi, göra tjockt och trubbelt.

24.

24 Salt gör mycket till röd färg. Där före är en fastandes urin bäst.

25.

25 Pottaska och all stark aska gör färgen högre och mera igenom trängande. Om man kokar Fernambocs bresilja, och lägger där till pottaska bliver det purpur och violett. Mjölk med pottaska kokad bliver rödaktig. Saftgrönt upplöst i vatten, och pottaskalut där i slagen, blir straxt gul. Färg av rosor blir grön, |11|och upplöst lackmus bliver och grön.

26.

26 Mineralier giva fuller högre och vackrare färg än gräs; men de fördärva och så det, som färgat är: ty de måste anses såsom nålar, och göra all ting skört. Ju tyngre de äro, ju mera kraft hava de.

27.

27 Färgor av gräs bita bäst på de tyg, som av örter och gräs tillverkas.

28.

28 Mineralfärg äter snarare upp yllet än linnet.

29.

29 Såpa och tvål äre nödvändige vid letande, men måste, så väl som kliet, väl uttvättas, eljest varder tyget strävt och fläckiot.

30.

30 De gräs och örter som färga papperet straxt de stötas, duga intet till färgande.

|12|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |7|

  Färgare-Reglor, som böre i acht tagas wid färgningen:

  1.

  Kärilen, som brukas til färgning, måste wara wäl reengiorde, at i them intet fett finnes, ty thet förhindrar werket.

  2.

  Tekn til thet fetha, är, at tyget, som färgas skal, flyter gärna uppe.

  3.

  Thet som färgas skal, måste äfwen wara från alt fett fritt och reentwagit, elliest bijter ingen färg på.

  4.

  Watn til färgande bör wara friskt. Strömwatn är thet bästa, ther näst droppwatn. Saltpeter achtigt och Kalck watn duger intet. Thet watnet är bäst, hwar utinnan Erter bäst Kokas. Ther före Kan man så wäl färga i Leyden i Holland, efter Rhenstömen går mitt igenom staden. I Haërlem färga the ochså wäl, emedan the med en Konst wid Hafwet skilja thet söta watnet ifrån thet salta, genom sand när Ebbe Kom[m]er, och thet genom en lång Canal til staden neder draga.

  |8|

  5.

  Alun är nödigt til alla färgor, förutan swart. Thet Swenska Alunet är thet bästa. Elliest finnes alun i Moscau, Sachsen, Heßen. et: Til en mark garn tages gemenligen 4 lod alun.

  6.

  Vitril är bäst från England, ther näst then Swenske.

  7.

  När man färger swart, måste man wäl achta sig, at ingen brand faller i färgen af wåda el:r skälmerij; ty färgningen går intet för sig. Doch Kan thet med tilslagen Sp: Vitrioli ändras.

  8.

  Alle Barkar och Rötter af träd, som til färgande skole brukas böre tagas up om wåhren i fullmånaden. Brun Ekebarck är bäst.

  9.

  Alle gräs och örter skole tagas up förr än the gå i blom[m]a; doch i fullmånaden.

  10.

  Urin el:r Camarluth bör wara af Manfolck och intet af qwinfolck

  11.

  Inga qwinfolck måste wara wid färgningen, när the hafwa sin rächning.

  12.

  Thet skum som flyter ofwan på alunwatnet, bör borttagas.

  |9|

  13.

  När man färgar med gräs, wore bäst at Kasta bort gräset, innan tyget inlägges, at icke thet må fläckias af något blad el:r löf, som fastnadt.

  14.

  När Kalck måste blandas under lethen, måste man honom så lägga, at han intet rörer wid tyget, ty han gör thet skört och murkot.

  15.

  Tekn til, at något är igen af lethen, är thet skinnet och skum[m]et, som lägger sig ofwan på. är thet borta Kan intet färgas mera.

  16.

  Färgad tråd, måste intet altijd hänga lijka, ty eljest rinner lethen til ett ställe.

  17.

  Linnet tyg blifwer styft, om snickare lijm blandas i färgen.

  18.

  All ull, som färgas skal, bör wara ganska reen, at färgen må fastna. Fransoserne bruka mycket Eaux sures, gjordt af hwete Klij och watn och lijtet surdeg. Kallas af färgare, Semel-waßer, Kraftwaßer im Sudt.

  19.

  Hwijta ty[g] Kunna färgas blåå utan förbere|10|delse. Then Hwijtaste och renaste ull låter sig bäst färga.

  20.

  Alun och wijnsteen tiena zum anfallen der farbe, und zu deren anhaltung, at färgen må bijta på och fastna.

  21.

  Thet som färgas skal, bör ligga glijst på hwart annat, at färgen går bättre igenom.

  22.

  Alle tiocke tyg böre hafwa fastare grund, än the tunne.

  23.

  Alle suure Spiritus göra örters safter röda. Alle Alkaliske, göra them gröna. Alle urinosi, göra tiockt och trubelt.

  24.

  Salt gör myckit til röd färg. Ther före är en fastandes urin bäst.

  25.

  Pottaska och all starck aska gör färgen Högre och mera igenom trängande. Om man Kokar Fernambocs Bresilia, och lägger ther til Pottaska blifwer thet Purpur och Violet. Miölk med Pottaska Kokad blifwer rödachtig. Saftgrönt uplöst i watn, och Pottaskaluth ther i slagen, blijr straxt gohl. Färg af rosor blijr grön, |11|och uplöst lagmos blifwer och grön.

  26.

  Mineralier gifwa fuller Högre och wackrare färg än gräs; men the förderfwa och så thet, som färgadt är: ty the måste anses såsom nålar, och göra all ting skört. Ju tyngre the äro, ju mera Kraft hafwa the.

  27.

  Färgor af gräs bijta bäst på the tyg, som af örter och gräs tilwerkas.

  28.

  Mineral-färg äter snarare up yllet än linnet.

  29.

  Såpa och twål äre nödwändige wid lethande, men måste, så wäl som Klijet, wäl uttwättas, eljest warder tyget sträft och fleckiot.

  30.

  The gräs och örter som färga paperet straxt the stötas, duga intet til färgande.

  |12|