140. Huru pomada göres av svinister

Lästext

|115|

Huru pomada göres av svinister

1 Man tager färskt ister, skär det smått och lägger i vatten i 3 dygn. Så lägges istret uti en tennflaska, och slår rosenvatten där på, sätter flaskan sedan uti en vattengryta att koka lyckt uti 8 timmar. Sedan silas pomadan och arbetas med rosenvatten. Ju lösare man vill hava pomadan, ju mera rosenvatten arbetas där uti.

2 Vill man göra hård pomada, så kokas istret uti en förtent kittel med rosenvatten i 10 timmar. Silas sedan och arbetas, men utan vatten, ty ju hårdaren man vill hava henne, ju mera arbetar man vattnet där utur.

3 Vill man sätta luft på pomadan så blandas följande oljor där uti. Rosenträdsolja, nejlikolja, lavendelolja, muscus som solveras i några droppar franskt brännvin.

|116|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |115|

  Huru Pomada giöres af Swijn ister.

  Man tager färskt ister skiär thet smått och lägger i wattn i 3 dyngen. Så lägges istret uti en Teen-flaska, och slår rosen wattn ther på, sätter Flaskan sedan uti en wattn gryta at koka lyckt uti 8 tim[m]ar. Sedan sihlas Pomadan och arbetas med rosen wattn. Ju lösare man will haf:a Pomadan ju mera rosen wattn arbetas ther uti.

  Will man giöra hård Pomada, så kokas istret uti en förtent Kiättel med rosen wattn i 10 timmar. Sihlas sedan och arbetas, men utan wattn, ty ju hårdaren man will hafwa henne, ju mehra arbetar man wattnet ther utur.

  Will man sättia luft på Pomadan så blandas följande oljor ther uti. Rosen-träs olia, neglic oila, Lawendel olia, Muscus som solweras i några dråppar Franst bränwijn.

  |116|