225. Att sylta åkerbär

Lästext

|185|

Att sylta åkerbär

1 Tag åkerbär som är lagom mogna och tag en uddvass pennkniv och tag ut den gröna tippen med, sedan tag en viktskål och väg lika mycket socker som bär, ett skålpund socker till ett skålpund bär, dock skall sockret någet råda över bären.

2 Tag sedan någet vatten i proportion efter bären och koka sirapen i en malmpanna eller kopparpanna men se väl till att det är ingen järnspik uti, eljest bliver de bläckaktige, och låt sirapen koka till dess som rinner som en tråd, skär sirapen med en äggevita innan bären slås uti, slå så bären uti sirapen och låt den koka rätt väl upp, tag så bären av och slå den på ett hårsikt och låt sirapen rinna från bären, |186|slå så samma sirap i samma panna och låt koka till dess han blir tjock, tag så en stentallrik och probera, om det stannar litet så är det nog, tag så av elden och slå bären där uti och rör sakta om med en träslev och slå den så i burkar som de skola bliva stående uti och när de äro väl kalla så bind väl över den, om bären skall bliva rätt klara så skall man taga kanarisocker till dem och slå sockret i bitar och så slå de i vattnet kallt så smälter det väl, om man tager sockersirap så skall man intet taga vatten till, evad slags bär man vill sylta.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |185|

  att sylta åcker berr

  tag åcker ber som är lagom mogna och tag en udwas penknif och tag uth den grönna tipen med sedan tag en wicht skåll och weg licka mycket såcker som ber et skålpun såcker til et skålpun ber doch skall såkrkrett någet råda öfwer beren

  tag sedan någet waten i properttsion efter beren och kocka sirapen i en malm panna eller koppar panna men si wel till att det är ingen iern spick uthi ellist blifwer di blächh achtige och lett sirappen kocka till des som rinner som en trå sier sirappen med en egge wita innan beren slås uthi slå så beren uthi sirappen och lett den kocka ret well up tag så beren af och slå den på et hårsicht och let sirappen rinna från beren |186|slå så samma sirap i samma panna och let kocka till des han blir tiåck tag så en sten talrick och probera om det stanar litet så är det nog tag så af älden och slå beren der uthi och rör sachta om med en trä slef och sål den så i burckar som di skola blifwa stånende uthi och ner di ära wel kalla så bin wel öfwer den om beren skall blifwa rett klarra så skall man taga canari såcker til dem och slå såckret i bitar och så slå de i watnet kalt så smelter det wel om man tager såcker sirap så skall man intet taga waten till ehwad slags ber man wil sylta