141. Uppsats att brygga mjöd

Lästext

|117|

Uppsats att brygga mjöd

1 Man tager gott brunnsvatten eller källvatten och låter koka en timma med en god lövkvast och en kvist enris ibland, sedan tager man bort kvisten och riset, så tager man och lägger honung uti det kokade vattnet och rör omkring att den smältas, sedan tager man ett färskt ägg och proberar om det är lagom starkt, flyter ägget upp så är det för starkt, går det i botten så är det för svagt, men när det låter lite se sig så är det lagom. Enär så är blandat, så skall man andra gången koka det upp, en fjärdedels timma skall det koka. Enär det kokar skall man taga skummen väl av. Sedan låter man det svalas att det blir så kallt som nymjölka mjölk. Så lägger man i ett tätt käril som väl är byet[?] en Såff[?] med lock uppå. Så tager man färsk gäst och lägger på halmkransar i kärlet med en löva |118|torr humla. Sedan så bindest det väl till att icke kraften går av, breder väl kläder uppå, i 5 dygn skall det jäsa och vara i varmt hus, men par dagar för så skall halmkransarna med humlan tagast bort. Men åter bindast väl till. Enär 5 dygn är förbi så skall man sila i genom täta lärftspåsar och de skall vara 3-kantiga med ett band uti och hängid på en stång, sätta kärl under, man skall ösa sakta till dess det klarnar, alltid ösa till dess det bli allt. Sedan tunnar man henne i ekkäril, sedan mjöden är tunnat så tager man galgo, nejlikor, muskot, fjällrot och stöter smått, inte allt för grant och lägger i granna små påsar och binder med tråd uti att påsen står mitt i kärlet, man kan binda liten tyngd vid påsen, att hon inte flyter, galga skall vara mest.

2 Om man vill bygga[?] liter eller mera så rör man allenast, man proberar med färskt ägg.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |117|

  Up Satz att brygia Miööd

  Man tager gått bruns watten eller kiäl watten och låtter koka en Timma mäd en god löff Quast och en quist Enriß iblan sedan tager Man bårt questen och riset så tager Man och läggier håning uthi dätt kokade wattnet och rör om kring at dän Smältaß sedan tager Man ett färst ägg och proberar om dätt är lagom Start flytter ägget up så är dätt för Stargt går dätt i båtten så är dätt för suggat män när dätt låtter litte sj sig så är dätt lagom. Enär så är blandat så skall man andra gången koka dätt up en fiereldelß Tim[m]a skall dätt koka Enär dätt kokar skal man taga skum[m]en wäll aff. sedan låtter man dätt Sualaß att dätt blir så kaltt som ny målka miölk. så lagger man i et tätt kiärel som wäll är byet[?] en Såff[?] mäd låck uppå. så tager män färsk gäst och lägger på halm kranßar i kierlet med en löffua |118|Tår humla. sedan så bindest dätt wäll till att icke krafften går aff bräder wäll kläder uppå i 5 dyng skall dätt Jäsa och wara i uarmt huuß män par dagar för så skall halm kransarna mäd humlan tagast bårt. Män åter bindast wäll till. Enär 5 dyng är förbij så skall Man silla i genom tätta lärffts påsar och dj skall wara 3 kantiga mäd et ban uthi och hängid på en Stång sättja kiärl under man skall ösa Sagta till däß dätt klarnar alltid ösa Til däß dätt bli altt. sedan tunar man hänne i Ek kiärel sedan miöden är tunnat så tager man galgo näglikor Muscot fielln rott och Stötter Smått intte altt för grant och lägger i granna små påsar och binder mäd trå uthi at påsen står mitt i kiärlet man kan binda litten tyngd wid påsen, at hoon inte flytter galga skall wara mäst

  om man will bygia litter eller mera så rör man alenast man proberar mäd färst ägg