122. Äkta scharlakansväft, att göra första kokningen som följer

122. Äkta scharlakansväft, att göra första kokningen som följer

Lästext

|65|

Äkta scharlakansväft, att göra första kokningen som följer

1 Till 1 skålpund garn eller strumpor tages 2 lod finstött vit vinsten och en handfull vetekli, rör det tillsamman i en väl förtent kittel och låt det tillsammans i 3 kannor vatten uppkoka, rör det väl om med en liten käpp, lägg så garnet där uti och låt det en god stund |66|koka, men så att man flitigt rörer det upp och neder, sedan tag det upp och låt hängas över natten. Andra dagen skölj det väl av, låt det avrinna.

2 Dagen tillförende som man garnet således avkokar, så lägg 2 lod skedvatten och 4 lod annat vatten och slå det tillsammans i en flaska. Där efter tag ½ lod engelskt tenn, stöp det i vatten smått |67|som hagel och lägg det i skedvattnet och låt stå i 24 timmar, när det sedan så länge stått så häller man av det klara och slår bort det tjocka, och samma dag man skedvattnet insätter så tages 2 lod konschonell som stötes rätt fin och siktas genom florsikt och lägges ½ stop vatten som över natten skall sen det stå, andra dagen slår man 3 kannor vatten i en förtent kittel och konschonell där till som kokas |68|tillsammans, och rör skummet väl i över vart annat och slå sen skedvattnet här uti och rör väl om och lägg garnet uti som kokas ½ timmar då man flitigt skall röra det upp så att det svalas och sedan avsköljes. Vill man hava Coleur de chair så lägges ½ lod vit vinsten i själva färgan |69|och ½ lod romersk alun, sedan lägger man 1 skålpund vitt garn uti, låt det ¼ timma kokas och tagas, svalas och avsköljas. Vill man hava Coleur de Prince så kan man väl i samma färg lägga ½ skålpund garn och så länge låta koka till dess man själv kan se att det är nog, sedan låter man det bli kallt och avsköljes.

3 Att så är denna färg färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |65|

  äcta skarlakans väft at göra första kokningen som följer

  till 1 Skålpun garn eller Strumpor tages 2 lood fin stött huitt winsten och en handfull wete klij rör thet till samman i een wäll förtent kiettel och latt det till sammans i 3 kan:r wattn opkoka, rör dett wäll om med En liten kiäp läg så garnet der uti och lat dett en godstund |66|stun koka Män så att Man flitigit rörer dätt up och neder sedan tag dätt up och lätt hängias öfuer natten. andra dagen skiölg dätt wäll af lätt dätt afrinna. [?] dagen till förende[?] som man garnet således af kokar så läg 2 lood skid watten och 4 lood annat watten och slå dätt till sammans i en flaska. där efter tag ½ lood Engels Ten stöp dätt i watten småt |67|som hagel och lägg dätt i skedwattnet och lätt stå i 24 timmar när dätt sedan så länge stått så häller Man af dätt klara och slår bårt dätt tiåka, och samma dag Man skied wattnet insätter så tages 2 lood Consonel som stötes rätt fin och Sigtas genom flor sigt och lägges ½ stop watten som öfuer natten skall sen dätt stå andra dagen slår Man 3. kannor watten i En förtent kiettel och Consonel där till som kokas til sams |68|tillsammans, och rör skummet wäll i öfuer huart annat och slå sen sked wattnet här utj och rör wäll om och läg garnet uthj som kokas ½ timmar då Man flitigt skall röra dätt åp så att dätt suallas och sedan af siöljes. will Man haffua Collör de chair så läges ½ lood huit winsten i Siälffua färgan |69|och ½ lood Romarsk alun sedan lägger Man 1 skåp huit garn uthi lätt dätt ¼ timma kokas och tagas Sualas och af Siöljas. will man haffua Coleuer De Prince så kan Man wäll i samma färg läggia ½ Skåp garn och så länge låtta koka till däß Man siälff kan se at dätt är nog sedan låtter Man dätt blj kaltt och aff Skiöljes. att så är dänna färg färdig.