126. Rosenrött på silkestyg

Lästext

Rosenrött på silkestyg

1 Till ett skålpund sidentyg tager man en ren kopparkittel med 6 kannor vatten, 16 lod såpa, låt det komma att koka, lägg så tyget däruti, hantera väl och låt koka en timma, |B2|tag det så upp, skölj att klappa väl ut såpan, tag sedan 6 kannor rent vatten i en kittel, 16 lod såpa, koka då andra gången sidentyget däruti en timma, tag det så upp och skölj och klappat ganska väl att såpan går alldeles utur, så är det rent att färga; då tager man 3 skålpund safflor och lägger den uti en ren lärftspåse, som intet är för tät, ej heller för gles; så slå vatten därpå i en ren så och låt det stå över natten, andra dagen tager man en kålklubba och stöter på safflorpåsen i vattnet, sedan slår man bort vattnet, och rent vatten på påsan i stället och stöter åter tills vattnet blir gult, som åter slås bort, och rent vatten på i stället, och på detta sättet far man fort till 20 vatten äro på slagna, då kramar man alltsammans utur påsan att saffloren bliver halvtorr, därpå slår man saffloren uti en ren träbytta, och tager en kanna vatten varuti smältes 12 lod vit pottaska, slå det så på saffloren och låt stå i 8 timmar, rör esomoftast om, med en ren käpp: När de 8 timmar äro förbi; tages ett linnekläde varigenom saffloren silas uti en ren träbytta, sedan slås saffloren i sin förriga bytta, tag så en kanna vatten och 4 lod vit pottaska, och smält däruti, som slås på saffloren. Den färgen, som är från saffloren utsilad, skall man slå ½ stop citronsaft uti; ett halvt stop vinättika, samt 2 kannor vatten, rör väl om färgen och lägg så det renkokade sidentyget däruti, hantera det väl uti 8 timmar i färgen, så är det gott rosenrött, tag det så upp och vrid det utur färgen, tag en kanna vatten uti ett rent träkäril, slå däruti ett halvt kvarter citronsaft och ett kvarter vinättika, rör väl om, och skölj det färgade sidentyget häruti, vrid det väl ut, att det bliver halvtorrt. Häng det så upp i något rum, som intet solen eller värmen kommer. När det är torrt, så är det färdigt.

2 Nu tager man och silar saffloren andra gången på samma sätt, som första gången uti den färgen, som färgade sidentyget uti är, och då slår man bort saffloren efter all kraften är då utslagen, till denna färgen slår man |B3|ett halvt stop vinättika: däruti kan man färga sidentyg rött, Colleur d Schier.

3 Eller om man intet vill, eller intet har sidentyg, så kan man färga ett skålpund lingarn eller bomullgarn; men linnet måste läggas torrt uti färgen.

4 Bomullsgarnet måste däremot först kokas en fjärendels timma i rent vatten, sedan tages upp att vridas vattnet väl ut, så färgar man det vått och då låter man det vara i färgen i 24 timmar. Men dock att det emellan vändes och röres, att det intet bliver fläckit. När det har legat i färgen i 24 timmar, tages det upp, vrides väl och sköljes i samma, som man sköljde sidentyget, sedan vrides att torkas det på samma sätt, som om sidentyget är berättat, så bliver det gott rosenrött.

5 Om man will färga rosenrött på linne och bomullsgarn allena; så tager man till vart skålpund garn ett och ett fjärdedels safflor och lägger uti påsen på samma sätt, som med sidentyget är berättat, dock behöves här intet mer än 20 vatten på saffloren, i stället det är 20 på silkestyget: och man tager till linne och bomullsgarn ingen citronsaft, utan vart skålpund garn ett stop vinättika och färgar det uti 8 timmar, sedan sköljes och upphänges, som för sagt är. Sedan man har färgat färdigt det första högt rosenrött, kan man efteråt färga ljusrött, eller om man intet vill hava ljusrött, så kan man förvara det garnet till en annan gång, man vill färga den färgen, då tager man det halvfärgat är litet i en ny safflorfärg, så bliver det straxt en hög rosenfärg, skölj det så i en kanna vatten och ett kvarter ättika, vrid det väl halvtorrt, häng upp och torkat, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Rosen rödt på Silckes Tyg.

  Til et ℔ Siden tyg tager man en ren koppar kiettel med 6: kannor watn, 16 lod såpa, låt det komma at koka, läg så tyget deruti, handtera wäl och låt koka en timma |B2|tag thet så up, skiölg at klappa wäl ut såpan, tag sedan 6 kannor rent watn i en kiettel, 16 lod såpa koka tå andra gangen Siden tyget deruti en timma, tag thet så up och skiölg och klappat ganska wäl at såpan går aldeles utur, så är det rent at färga; då tager man 3 skålpund Saflor och lagger den uti en ren lärfts påsse, som intet är för tät, ei heller för gles; så slå watn derpå i en ren så och låt det stå öfwer natten, andra dagen tager man en kål klubba och stöter på saflor påsen i watnet, sedan slår man bårt watnet, och rent watn på posan i stället och stoter åter tils watnet blir Gult, som ater slås bort, och rent watn på i stället, och på detta sättet far man fort till 20 watn äro på slagna, ta kramar man altsammans utur posan at safloren blifwer half torr, därpå slår man saffloren uti en ren trä bytta, och tager en kanna watn hwaruti smältes 12 lod wit påtaska slå det så på safloren och lät stå i 8 timmar, rör esomoftast om, med en ren Kiäp: När de 8 timmar äro förbi; tages et linne kläde hwarigenom safloren silas uti en ren trä bytta, sedan slås safloren i sin förriga bytta, tag så en kanna watn och 4 lod hwit påtaska, och smält theruti, som slås på Safloren. Den färgen, som är från Safloren utsilad, skal man slå ½ stop Citron saft uti; et halft stop winättika, samt 2 kannor watn, rör wäl om färgen och läg så det ren kokade siden tyget deruti, handtera det wäl uti 8 timmar i färgen, så är thet godt rosen rödt, tag thet så up och wrid det utur färgen, tag en kanna watn uti et rent trä kiärill, slå deruti et halft qwarter Citron saft och et qwarter winätticka rör wäl om, och skiölg det färgade Siden tyget häruti, wrid det wäl ut, at det blifwer half tort. Häng det så up i något rum, som intet solen eller wärmen kommer. När thet är tort, så är thet färdigt.

  Nu tager man och silar safloren andra gången på samma sätt, som första gången uti den färgen, som färgade siden tyget uti är, och tå slår man bårt safloren efter all kraften är tå utslagen, til denna färgen slår man |B3|et halft stop winättickia: deruti kan man färga siden tyg rödt, Colleur d Schier.

  Eller om man intet will, eller intet har Siden tyg, så kan man färga et ℔ lingarn eller bomull garn; men linnet måste läggas tort uti färgen.

  Bomullsgarnet maste däremot först kokas en fierendels timma i rent watn sedan tages up at wridas watnet wäl ut, så färgar man thet wåt och tå låter man thet wara i färgen i 24 timmar. Men dock att thet emellan wändes och röres, at thet intet blifwer fläckit. När thet har legat i färgen i 24 timmar, tages thet up wrides wäl och skiöljes i samma, som man skiölgde siden tyget, sedan wrides at torckas thet på Samma sätt, som om sidentyget är berättat, så blifwer thet godt rosen rödt.

  Om man will färga rosen rödt på linne och bomulls garn allena; så tager man till hwart ℔ garn et och et fierdedels Saflor och lagger uti posen på samma sätt, som med sidentyget är berättat, dock behöfwes här intet mer än 20 watn på Safloren, i stället thet är 20 på silkes tyget: och man tager til linne och bomulls garn ingen Citron saft, utan hwart ℔ garn et stop winättickia och färgar thet uti 8 timmar, sedan skiölges och uphanges, som för sagt är. Sedan man har färgat färdigt thet första högt rosen rödt, kan man efter åt färga lius rödt, eller om man intet wil hafwa lius rödt, så kan man förwara thet garnet til en annan gång, man wil färga then färgen, tå tager man thet half färgat är litet i en ny saflor färg, så blifwer thet straxt en hög rosen färg, skiölg det så i en kanna watn och et qwarter ättickia wrid det wäl half tort, häng up och torckat, så är det färdigt.