61. Kålpudding

Lästext

Kålpudding

1 Gör goda frikadeller av kalvkött, koka dem i god köttsoppa, karva god vitkål sönder, kålen förvälles om man tycker att den skulle än ha någon grön smak, stuva den sedan med litet av ovannämnde soppa, smör, ingefära, muskotblomma, är kålen ej söt av sig själv så lägg en serviett i ett djupt fat men vät den först med smör, stryk sedan på servetten in i fatet en fingertjock frikadelldeg som |23|är gjord av oxkött, lägg sedan däri av den stuvade kålen och frikadellerna varvtals så ofta eller mycket som du vill ha puddingen stor till, bind sedan servetten igen med ett band, låt den koka en stund, när den är färdig eller gives fram, så stjälp den sakteligen på fat och giv därikring av den soppan som den är kokad i, så väl som av den soppan som den är kokad i, som och av den frikadellerna är kokade i, giv den god smak av krydder och smör, red av med rivet bröd eller bränt mjöl om så behöves, så vispa en par äggegulor uti med en bit socker och muskotblomma, när den slås i fatet det måste vara något stort fat att soppan hinner till att ösas på tallrikarna när puddingen lägges före, om soppan ej skulle vara vit eller se väl ut så vispas äggegulor uti.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kåhl Puding.

  Giör goda frikadel:r af Kalfkiött Koka dem i god kiött soppa, Karfa god hwit kåhl sönder, Kålen förwälles om man tycker att den skulle än ha nogon grön smak, stufwa den sedan med litet af Åf:nnämbde soppa, smör ingefähr Muskot[b]lom[m]a är Kålen ej söt af sig sielf så lägg en Serviett i ett diupt fat men wät den först med smör, stryk sedan på Serveten in i fatet en finger tiok frikadell deg som|23| Är giord af Oxkiött, lägg sedan däri af den stufwade kålen och frikadellerna hwarftals så ofta el:r mycket som du will ha Pudingen stor till bind sedan Servetten igen med ett band låt den koka en stund när den är färdig el:r gif:s fram, så stielp den sachte:n på fat och gif därikring af den såppan som den är kokad i så wähl som af den soppan som den är kokad i, som och af den frikadellerna är kokade i gif den god smak af krydder och smör, red af med rifwit bröd el:r bränt miöhl om så behöf:s, så wispa en par äggegulor uti med en bit socker och Muskotblom[m]a när den slås i fatet det måste wara nogot stort fat att soppan hin[n]er till att ösas på tallrickarna när Pudingen lägges före, om soppan ej skulle wara hwit el:r se wähl uth så wispas Äggegulor uti.