Om Naguhandskriften

1 Naguhandskriften, som förvaras i Svenska litteratursällskapet i Finlands samlingar, är en inbunden bok med 124 recept. I samma samling (SLS 621) förvaras några lösa blad med sju färgningsrecept som också tagits med i utgåvan. Enligt etnologen och folklivsforskaren Hjördis Dahl härstammar Naguhandskriften från Vikom gård i Nagu. Dahl grundar sitt antagande på de by-, gårds- och personnamn som förekommer i ytterligare några andra dokument som förvaras tillsammans med recepthandskriften. Det rör sig om listor på beställningar och uppdrag för strumpstickning, spinning av garn samt färgning och blekning av tyger. De är daterade vid olika tidpunkter i slutet av 1780-talet och under 1790-talet. Recepthandskriften och dokumenten med färgningsrecept saknar dateringar, namn och andra ledtrådar som kunde bidra till att fästa recepthandskriften och färgningsrecepten i tid och rum. Receptboken är sannolikt en renskrift av en äldre handskrift.

2 Lokalhistoriker i Nagu menar att de namn som nämns på beställnings- och uppdragslistorna snarare knyter dokumenten till en annan gård i Nagu, Prostvik Söderby, och därigenom till släkten af Schultén. Jacobina (Jaquette) Theodora Finckenberg (1767–1828), som var född på Vikom, gifte sig 1789 med Nathanael Gerhard Schultén (1750–1825, adlad af Schultén) på Prostvik Söderby. Receptboken i SLS 621 kan med andra ord representera en mat- och receptkultur från de större gårdarna i Nagu och bär med säkerhet även intryck av en rikssvensk och aboensisk matkultur eftersom familjen tidvis även bodde och uppehöll sig i Sverige och i Åbo.

3 Receptbokens pärm har ett omslag av vikt gråpapper med ett tryckt emblem och texten ”Superfyn. Paper” (se faksimil). Den inbundna boken består av 42 manuskriptssidor fördelade på två lägg och boken mäter ca 20,5 x 16,3 cm. Det första lägget består av sidorna 1–22. Inom lägget är sidorna 19–20 skrivna på ett infogat halvark. Andra lägget består av sidorna 23–42. Den är konsekvent paginerad och texten uppvisar så gott som inga strykningar eller andra korrigeringar. Den har bundits in med ett tunt vitt snöre. I den inbundna boken är alla utom det sista receptet matrecept. Det sista receptet är en huskur för botande av huvudvärk genom påläggning av grötomslag. Antalet händer i receptboken är en eller möjligen två. Det som tolkats som ett byte av hand inträffar på s. 7, tredje raden, i recept 20. Pikturen blir därefter mindre och något mindre snirklig.

4 Färgningsrecepten är skrivna dels på ett löst ark innehållande recepten 125127, dels på ett löst blad innehållande recepten 128131. Arket mäter ca 32,7 × 20,0 cm och bladet ca 19,8 × 16,5 cm. Sidorna är något beskurna. Färgningsrecepten är skrivna av två personer.


5 Se även etableringsprinciperna.