161. Livsessens

Lästext

|183|

Livsessens

1 Tag väl luttrad saltpetter 3 lod

2 Vit vinsten – 3 dito

3 Salmiak – 3 dito

4 Gummi Myrrhæ Rubeæ – 3 dito

5 Saltpettern och vinstenen stötes tillsammans helt fint. En ny, glaserad stenkruka sättes på elden, och då den blivit genomhet, att en nypa av desse ingredienser dit släppt tager eld, dit lägges alltsammans att brinna, tills det av sig självt slocknar. Omröres med en järnspade så länge det brinner, därpå tages krukan av elden och då det väl kallnat, bortskrapas först väl den svarta skorpan, som satt sig ovan omkring krukan och resten som är helt vit stötes ånyo, varefter de 2 andra species tillblandas och slås tillhopa i flaskan med 1 kvarter gammalt franskt eller gott rehnskt vin. I brist av vin kan brännvin nyttjas, flaskan korkas ganska väl, omskvalpas en fjärdels timma, sättes sedan i solen eller på lagom varm kakelugn 3 à 4 dagar, så bliver det rött som blod och är färdigt till nyttjande. Är nyttigt uti smittosamma tider som preservativ.

|184|

6 2:o För alla magens passioner av ett oordentligt levnadssätt, förkylning, slem moder och annan kolik, 24 à 60 droppar i vin eller brännvin, eller ljumt svagdricka.

7 3. I frossor intages 1 à 2 timmar för paroxysmen ett matskedblad, varefter man lägger sig att svettas.

8 4. Förr håll och styng samt även smörjes och med varma duker baddas.

9 5. För flussar och huvudvärk smörjes över hjässan.

10 6. För tandvärk doppas på bomull och lägges på tanden.

11 7. För alla slags färska och gamla sår, ehuru med Dockotè.

12 8. För örvärk med susande, även för dövhet när den ej varat för länge. 10 à 12 droppar indrupet i örat.

13 8 [sic] Mot sömnlösa intages 30 droppar kort för än man går till sängs.

14 9. För sinnessvaghet. När det nyttjas bör man svettas härpå. Utom då det nyttjas som preservativ.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |183|

  Lifs Essens

  Tag väl Luttrad Saltpetter 3. Lod

  hwit Winsten – 3. D:o

  Salmiac – 3. D:o

  Gummi Myrrhæ Rubeæ – 3. D:o

  Saltpettern och Winstenen stötes tillsammans helt Fint. En ny glacerad Sten-Kruka sättes på Elden, och då den blifvit genom het, at en nypa af desse ingredienser dit släpt tager eld, dit lägges altsammans at brinna, tills det af sig sielft slocknar. Om röres med en Järn Spade så länge det brinner, därpå tages krukan af elden och då det väl kallnat, bortt skrapas först väl den svartta skorpan, som satt sig åfwan omkring krukan och resten som är helt hvit stötes å nyo, hvarefter de 2. andra Speccies till blandas och slås tillhopa i Flaskan med 1. qv. gammalt Franskt eller godt Rehnskt vin. I brist af Vin kan Bränvin Nyttjas, Flaskan korckas ganska wäl, Omsqwalpas en fjärdels timma, sättes sedan i Solen eller på lagom warm Kakelugn 3. a 4. dagar, så blifver det rödt som blod och är färdigt till nyttjande. Är Nyttigt Uti Smittosamma tider som preservative.

  |184|

  2:o För alla Magens Passioner af et Oordentligt lefnads sätt förkylning, slem moder och annan Colique 24. a 60 droppar i Win eller Bränvin, eller ljunt Svagdricka.

  3. I Fråsor intages 1. a 2. timmar för paroxysmen et Matskedblad, hwarefter man lägger sig at svettas.

  4. Förr håll och styng samt även smörjes och med varma Duker Baddas

  5. För flussar och hufvudwärck smörjes öfver hjässan.

  6. För tandwärck döppas på Bomull och lägges på tanden.

  7. För alla slags Färska och gamla sår, ehuru med Dockotè.

  8. För Öhr värck med susande även För döfhet när den ej varat för länge. 10. a 12. Dröpar indrupett i Orat.

  8 [sic] Mot sömnlösa intages 30 Droppar kortt för än man går till sängs.

  9. För sinnes swaghet. När dett nyttjas bör man swittas härpå. utom då det nyttjas som preservatiwe.