146. Stickelbärsvin

Lästext

|175|

Stickelbärsvin

1 Stickelbären äro skiljaktige både i smak och färg; var och en utväljer därföre efter sin smak de bästa, när de äro såvida mogne, att deras saft är söt, fast skalen äro ännu något syrlige och tjocka, avplockas bären i torrt väder, krossas uti ett tjänligt sten- eller träkäril, med en trästöt, och få ingalunda röras med metall – uti en tagelpåsa, inneslutas 3 kannor var gång av desse krossade bären, då saften genom stark pressning uttvingas, dock tages i akt att ej pressningen bliver så stark, att kärnorne sönder gå. Till en ock en halv kanna saft lägges 3 skålpund pudersocker som omröres, till dess att allt blivit väl |176|upplöst, hålles sedan uti ett rent eller något djupt träkäril eller stenkäril så att det bliver fullt, och ställes i ett svalt rum. Är kärilet av 15 till 18 kannors innehåll, måste det stå 2 à 3 veckors tid att klarna, tappas sedan varsamt av, så det intet grummel bliver upprört, det uttömde kärilet sköljes väl rent ifrån dräggen, och vinet fylles ånyo, för att stå i 3 månader att klarna om det är 15 a 18 kannor i kärilet, men innehåller det 25 till 30 så måste det stå 4 à 5 månader innan det bör fyllas i buteljer, härvid är till märkandes, att detta vinet håller sig bättre ifrån surning under klarnandet, allt efter som myckenheten är större uti ett |177|käril. I de små bliver det väl förr tjänligt att dricka, men surnar lätteligen eller tager sig någon annan osmak, innan det hinner fyllest sätta sig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |175|

  Stickellbärs Win

  Stickellbaren äro skilljacktige både i smak och färg; war och en utwäljer derföre efter sin smak de bästa, när de äro såwida mogne, at deras saft är söt, fast skalen äro ännu något syrlige och tjocka afplåckas bären i tort wäder, krossas uti ett tjenliget sten e:r trä kiärill, med en trä Stöt, och få inga lunda röras med metall – uti en tagel påsa, inneslutas 3 kannor wahr gång af desse kråssade bären, då saften genom stark prässning uttwingas, dock tages i acht att ej prassningen blifwer så stark, at kjärnorne sönder gå. till en ock en half kanna Saft lägges 3 ℔ puder Såcker som omröres, till des att alt blifwit wäl |176|uplöst hålles sedan uti ett rent e:r något djupt trakiärill eller Sten kjärill så att det blifwer fult, och ställes i ett Swalt rum. är kiärillet af 15 till 18 kannors innehåld, måste det stå 2 a 3 weckors tid at klarna, tappas sedan warsamt af, så det intet grum[m]ell blifwer uprört, det ut tömde kiärillet sköljes wäl rent ifrån dräggen, och winet fylles å nyo, för at stå i 3 månader at klarna om det är 15 a 18 kannor i kiärillet, men innehåller det 25 till 30. så måste det stå 4 a 5 månader innan det bör fyllas i bouteljer här wid är till märkandes, at detta winet håller sig bättre ifrån Surning under klarnandet, alt efter som myckenheten är större uti et |177|kiärill. J de små blifwer det wäl förr tjenligt at dricka, men Surnar lätte. e:r tager sig någon annan osmak, innan det hinner fyllest sätta sig.