1. Anvisning om brännvins brännande

1. Anvisning om brännvins brännande

Lästext

|1| |2| |3|

Anvisning om brännvins brännande

Först om tillmäskningen

1 1:mo Till en tunna råg, som väl rengöres och sedan rå, sådan som han är males något grövre än gemenligen plägar ske till bröd, tages en ½ spann gott korn-malt, som och på lika sätt som rågen söndermales.

2 2:do Alla karen och kärilen måste man väl rengöra, och så framt man märker uti dem någon skadelig syn, med enris byra och röka.

3 3:tio Om man så tycker, kan man taga litet svavel och hålla vid ett eldkol över karet, så att där avdryper några droppar jämväl strykes botten med vitlök och dyvelsträd för oväder skull och andra små accidentier.

4 4:to Härpå slår man först 15 kannor klart vatten uti mäske-karet, om man tänker bränna av torr säd, men annars om säden är råmalen dubbelt så mycket eller ½ tunna. Så kallt vatten, på det maltet ej må bli skadat eller bränt av det varma vattnet.

|4|

5 5:to Kokas vatten uti en panna, och så snart det är väl kokat, slår man där uti en kanna klart vatten eller mindre som pannan är stor till, var igenom all pjank smak förtages. Straxt därpå avhöses nu en ½ tunnså, som slås i karet.

6 6:to När detta är skett, så öser man genast allt gröpet i karet, och däruppå maltet, vilka tillsammans så länge flitigt omröres, tills de bliva väl ihopblandade. Låter det så stå något litet.

7 7:mo Slås åter utur pannan i karet en halv tunnså varmt kokhett vatten, och så vidare flera tills 7 à 8 stycken dylika äro utislagne. Dock märkes dels att det emellan var så bör väl röras och stå något litet; dels och att tillmäskningen bör vara förrättad och slutad inom 3 timmars tid.

8 8:vo Sålunda skall det nu stå orört och ohöljt i 3:ne timmars tid, innan jäsningen kommer att läggas uti, vilken tillagas.

9 9:o På detta sättet, att man tager av tillmäskningen som då väl förut uppröres några kannor eller efter eget behag mer eller mindre, vilka slås uti ett apart käril och med kallt vatten avkyles, så att det blir lagom att lägga jästen uti. Uti detta tillagade och avkylda lägges så mycket |5|jäst, som fordras till hela jäsningen.

10 10:o Under det, att denna tillämnade jäsningen står överhöljd och friskar sig och, så avkyler man tillmäskningen med 6, 7, 8, à 9½ tunnsår kallt vatten, dock så, att man emellan var tunna så flitigt rörer och därjämte så lagas, att mäskningen, blir lagom kall att lägga jäsningen uti; ty ju kallare ju bättre, allenast det kommer till en riktig jäsning. Ej heller bör mäskningen vara för varm, när jästen uti lägges, ty där igenom skulle komma imme och jäst utur piporne vid själva drankningen, till förtigande, att hatten jämväl på sådant vis lätteligen kunde flyga av pannan, vilket allt vore skadeligit. Den som vill riktigt proportionera mäskninges heta, han måste och noga giva akt på årstiderna. Om sommarn gives uti när det ungefär kan kännas lika varmt med sjövattnet. Men om vintrern eller eljest, när det är kallt gives det i något varmare.

11 11:o När mäskningen är efter förr omrörde omständigheter tillagad, så uti lägges den uppfriskade jästen, och omröres ganska väl.

|6|

12 12:o Varpå man karet väl överhöljer, så att det håller sig varmt och låter det sedan stå 2 dygn eller mindre allt som jäsningen skyndar till. Och när nu jäsningen givit sig til botten, så att det blir klart ovan i karet, så är det visst tecken, att man får begynna drankningen.

Vidare om drankningen

13 1:mo Rengöras själva pannan med allt tillbehör ganska väl.

14 2:do Öser man pannan full på 3 eller 4 finger när av tillmäskiningen, som tillfördne både nu och sedan alltid, måste vara väl upprörd då därav tages.

15 3:tio Lägges eld under pannan, på det hon käckt må koka upp.

16 4:to Måste man under uppkokningen allt ständigt röra i pannan med en kvast som är avhuggen i ändan, så att han är bra styv, och sker detta därföre, att det ej må brännas vid.

17 5:to I det samma hon uppkokar sätter man hatten på bröstet och dess pipor i kylfatets pipor.

18 6:to Smetas igen med deg alla öppninga[r] både på bröstet och piporna ganska väl, att ej någon imma må sig därigenom tränga.

|7|

19 7:mo Ävenledes då pannan uppkokar, igenmurar man ungs-hålet rätt väl, men skulle man tycka att pannan ej vill rinna så fort som man vill, så öppnas något litet av tillmurningen, var av hon rinner fortare, tvärt om, skulle hon då rinna for fort igen, murar man åter igen hålet igen, och skulle detta intet hjälpa, så slås litet kallt vatten in i ugnen, därigenom hon kommer till sakta och lagom rinnande.

20 8:vo Kylfatet måste under allt detta hållas fullt med is eller kallt vatten, ty annars bliver brännvinet pipbränt.

21 9:no Man låter ständigt så länge rinna, tills man känner att någon sötma tillika med utrinner, då bröstet och hatten fråntages, det gamla uthöses, och sedan pannan åter igen helt väl är rengjord, ny mäskning uti slås, och kontinueras sedan på lika sätt, till mäskningen är all, dock så lagandes att sista pannan blir åtminstone halv av mäskning, men ingalunda mindre.

Om klarningen

22 1:mo Iakttages först pannan och pipornas rening.

|8|

23 2:do Slår man pannan av den förr tillverkade essensen nästa[n] full, på en tvärhand ungefär.

24 3:tio Lägger man där uti en tämmelig bra hop med salt, kumil eller några andra krydder efter behag.

25 4:to Sättes hatten på bröstet, och tilldegas nu som förr.

26 5:to Lägger man torr ved under pannan, att hon uppkokar.

27 6:to I det samma hon begynner koka kastas 3:ne sura granklumpar oklyvna in i ugnen, vilken strax därpå igentäppes, rinner det då saktare, eller fortare så förhåller man sig som vid drankningen är förmält.

28 7:mo Som det först utkommande är starkast, så brukar man därtill ett apart käril, så länge samma kraf kontinuerar, men sedan bytes om käril till det mellersta, änteligen och till det sista, vilket kan förvaras och åter slås i pannan en annan gång, till att åter igenomgå den vanliga kuren.

29 8:vo Skulle det uti drankningen fått någon vederbränt smak, så lägges malört, enris med bär på, och granris uti pannan var igenom en så vedervärdig smak alldelest förtages.

|9| |10| |11| |12|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |1| |2| |3|

  Anwisning om bränwins brännande

  Först om tilmäskningen

  1:mo Til en tunna Råg, som wäl rengiöres och sedan rå, sådan som han är males något Gröfre än gemen. plägar skie til bröd, tages en ½ Span godt Korn-malt, såm oh på lika sätt som rågen söndermahles.

  2:do Alla Karen och Kiärilen måste man wäl rengiöra, och så framt man märker uti dem någon skadelig syn, med enris byra och röka.

  3:tio om man så tyker, Kan man taga litet swafwel och holla wid et eld Kohl öfwer Karet, så at der af dryper några droppar jämwäl strykes botn med hwit lök och dywelsträd för owäder skul och andra små accidentier.

  4:to herpå slår man först 15 kannor Klat watn uti mäske-Karet, om man tänker bränna af torr säd, men annars om säden är råmale dubelt så myket el. ½ tun. Så Kalt watn, på det maltet eij må bli skadat el. brent at det warma wattnet.

  |4|

  5:to Kokas watn uti en panna, och så snart det är wäl Kockat, slår man der uti en Kanna klat watn el. mindre som pannan är stor til, hwar igänom al piank smak förtages. straxt derpå afhöses nu en ½ tun-såå, som slås i Karet.

  6:to När detta är skiedt, så öser man genast alt Gröpet i Karet, och deruppå maltet, hwilka tilsammans så länge flitigt omröres, tils de blifwa wäl ihopblandade. låter det så stå någodt litet.

  7:mo Slås åter utur pannan i Karet en half tunså warmt Kock hett waten, och så widare flera tils 7 a 8 st. thylika äro utislagne. Dock märkes dels at det emelan hwar såå bör wäl röras och stå någodt litet; Dels och at tilmäskningen bör wara förrättad och slutad innon 3 timmars tid.

  8:vo Sålunda skal det nu stå orört och ohölgt i 3:ne timmars tid, innan Gäsningen Kommer at läggas uti, hwilken tillagas.

  9:o På detta sättet, at man tager af tilmäskningen som då wäl förut upröres några Kannor el. efter eget behag mer el. mindre, hwilka slås uti et apart Kiäril och med Kalt watn afkiyles, så at det blir lagom at lägga gästen uti. Uti detta tillagade och afkylda lägges så myket |5|Giäst, som fodras til hela Giäßningen.

  10:o Under det, at denna tillämnade Giäsningen står ofwerhölgd och friskar sig och, så afkyler man tillmäskningen med 6, 7. 8. a 9½ tun-Såår Kalt watn, dock så, at man emellan hwar tun Så flitigt rörer och derjämte så lagas, at mäskningen, blir lagom Kall at lägga Giäsningen uti; ty ju Kallare ju bättre, alenast det kommer til en riktig Giäsning. Eij heller bör mäskningen wara för warm, när Giästen uti lägges, ty der jgänom skulle Komma imme och giäst utur piporne wid siälwa drankningen, til förtigande, at hatten jämwäl på sådant wis lättel. Kunde flyga af pannan, hwilket alt wore skadeligit. Den som wil riktigt proportionera mäskninges heta, han måste och noga Gifwa akt på åhrstiderna. om Sommarn Gifwes uti när det ungefähr Kan Kiännas lika warmt med siöwatnet. men om wintrern el. eljest, när det är Kalt gif:es det j någodt warmare.

  11:o När mäskningen är efter förr omrörde omständigheter tillagad, så uti lägges den opfriskade giästen, och omröres Ganska wäl.

  |6|

  12:o hwarpå man Karet wäl öf:erhöljer, så at det holler sig warmt och låter det sedan stå 2: dyngn el: mindre alt som giäsningen skiyndar til. och när nu Giäsningen giwit sig til botn, så at det blir klart ofwan i karet, så är det wist tekn, at man for begynna drankningen.

  Widare om drankningen

  1:mo Rengiöras skiälwa pannan med alt tilbehör ganska wäl

  2:do Öser man pannan full på 3. el: 4 finger när af tilmäskiningen, som tilfördne både nu och sedan altid, måste wara wäl oprörd då deraf tages

  3:tio Lägges ehld under pannan, på det hon kiäkt må koka up

  4:to måste man under upkokningen alt ständigt röra i pannan med en Qwast som är afhuggen i ändan, så at han är bra styf, och skier detta derföre, at det eij må brännas wid.

  5:to J det samma hon upkokar säter man hatten på bröstet och des pipor i Kylfatets pipor.

  6:to Smetas igän med deg alla öpninga både på bröstet och piporna ganska wäl, at eij någon ihma må sig derjgänom tränga.

  |7|

  7:mo Äwenledes då pannan upkokar, jgänmurar man ungs-holet rätt wäl, men skulle man tyka at pannan eij wil rinna så hort som man wil, så öpnas något litet af tilmurningen, hwar af hon rinner fortare, twärt om, skulle hon då rinna for fort igän, murar man åter igän holet igän, och skulle detta intet hiälpa, så slås Litet kalt watn in j ungnen, therjgänom hon kommer til sakta och lagon rinnande.

  8:vo Kiylfatet måste under alt detta holas fult med js el: kalt watn, ty annars blifwer bränwinet pipbränt.

  9:no Man låter ständigt så länge rinna, tils man kiänner at någon sötma tilika med utrinner, då bröstet och hatten från tages, det Gamla uthöses, och sedan pannan åter jgän helt wäl är rengiord, ny mäskning uti slås, och Continueras sedan på lika sätt, til mäskningen är all, dock så lagandes at sista pannan blir otminstonne half af mäskning, men jngalunda mindre.

  Om klarningen

  1:mo j ack tages först pannan och pipornas rening.

  |8|

  2:do Slår man pannan af den förr tilwärkade essencen nästa full, på en twärhand ungefär.

  3:tio lägger man der uti en temmelig bra hop med salt, Kumil el. mågra andra kryder efter behag.

  4:to sättes hatten på bröstet, och tildegas nu som förr.

  5:to lägger man torr wed under pannan, at hon upkokar.

  6:to j det samma hon begynner koka kastas 3:ne sura Gran Klumpar oklyfwna in i ungen, hwilken strax derpå igäntäppes, rinner det då saktare, el. fortare så förholler man sig som wid drankningen är förmält.

  7:mo Som det först utkommande är starkast, så brukar man dertil et apart Kiäril, så länge samma Kraf Continuerar, men sedan bytes om Kiäril til det midlersta, enteligen och til det sista, hwilket kan förwaras och åter slås i pannan en annan Gång, til at åter jgänom gå den wahnliga Couren.

  8:vo skulle det uti drankningen fodt någon wederbrent smak, så lägges malört enris med bär på, och Granris uti pannan hwar jgänom en så wederwärdig smak aldelest förtages.

  |9| |10| |11| |12|