20. Att bränna brännvin efter Fromholt Torsten Grooths manér

20. Att bränna brännvin efter Fromholt Torsten Grooths manér

Lästext

|34|

Att bränna brännvin efter Fromholt Torsten Grooths manér

1 1:mo Tages 6 lispund gröpe med tillsats av 4 kappar malt, detta blandas tillsammans uti karet, sedan lägges det åt ena sidan varpå syftas något efter hand med 20 kannor kallt vatten att allt bliver som en lagom deg.

2 2:do Sedan syftningen är slutad så bör kittelen begynna koka väl upp, då slås litet kallt vatten uti, att den bara stannar med kokningen, då genast tages utur kittelen 10 kannor som slås uti karet och arbetes med rodet ungefärligen ¼ timma tills det bliver segt. Att märka, när man tager de 10 kannor kokat vatten utur kittelen, så slås halvparten kallt vatten |35|uti kittelen igen, att vatten hinner till och kontinueras 8 gångor inalles som nu den första är gjord, de sednare 7 påösningarne behöves icke arbetas så mycket som den första, allenast, det blandas väl om och får stå litet emellan varje gång till kittelen åter begynner att koka.

3 3:tio nu äro på ösningarne gjorde 8 gångor, sedan låter man karet stå öppet uti 2½ timma att sötma.

4 4:to Enär de 2½ timma äro förbi så blandas det om uti karet, samt tages litet av mäskningen till uppfriskning åt jästen som bör vara ett stop god jäst, och något tunndrank, detta allt lägges uti en såd med något mer tillökning av mäskning |36|att det bliver sommarljumt, sedan höljes över en stund.

5 5:to När jästen uti såven begynner att vilja jäsa upp så slås genast kallt vatten uti karet så mycket att allt bliver sommarljumt, då är lagom ingiva den uppfrestat jästen blandas väl om, sedan bredes över karet och låter man det stå på 3:dje dygnet och så brännes efter vanligt sätt.

6 Att märka, det kar som på gamla sättet, passa åt en tunna, är till detta lagom till en halv tunna, även bör karet, alltid väl rent göras och vara fri från byra, om här efter följes fås 20 à 24 à 28 kannor gott brännvin.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |34|

  At brenna Brännewin Efter Fromholt Torsten Grooths maner.

  1:mo Tages 6: L℔ Gröpe med tillsats af 4: Kop: malt, detta Blandas till sammans uti Karet, sedan lägges dett åt ena sidan hwarpå syftas något efter hand med 20: Kannor kalt watn att alt blifwer som en lagom deg.

  2:do Sedan syftningen är slutad så bör Kittelen begynna koka wäl upp, då slås litet kalt watn uti, att den bara stannar med Kokningen, då genast tages utur Kittelen 10: kannor som slås uti karet och arbetes med rodet ungefärligen ¼. timma tils dett blifwer segt. Att märcka, när man tager de 10: kannor kokat watn utur kittelen, så slås half parten kalt watn |35|uti kittelen igen, att watn hinner till och Continueras 8: gångor inalles som nu den första är giord, de sednare 7: påösningarne behöfwes icke arbetas så mycket som den första, allenast, dett blandas wäl om och får stå litet emellan warie gång till kittelen åter begynner att koka;

  3:tio nu äro på ösningarne giorde 8: gångor sedan låter man karet stå öpet uti 2½ Timma att sötma.

  4:to Enär de 2½ Timma äro förbi så Blandas dett om uti karet, samt tages litet af mäskningen till upfriskning åt giesten som bör wara Ett stop god giest, och något tunne dranck, detta alt legges uti en såd med något mer tilökning af mäskning |36|att dett blifwer sommar liumt, sedan höljes öfwer en stund.

  5:to när gesten uti såfwen begynner att wilja gäsa upp så slås genast kalt watn uti karet så mycket att alt blifwer sommar liumt då är lagom ingifwa den upfrestadt gesten blandas wäl om sedan bredes öfwer karet och låter man dett stå på 3:die dygnet och så brännes efter wanligit sätt.

  Att märcka, dett kar som på gamla sättet, passa åt en tunna, ärtill detta lagom till en half tunna, äfwen bör karet, altid wäl rent giöras och wara fri från byra om här efter följes fås 20: à 24: à 28: kannor godt bränwin