129. Beskrivning på italienska balsamen

129. Beskrivning på italienska balsamen

Lästext

Beskrivning på italienska balsamen

1 God bomolja 3 skålpund, terpentin 1 skålpund, johannesolja 8 lod, god resina 2 skålpund, rent gult vax 1 skålpund, lagerolja 8 lod, spikolja 2 lod, |161|röd fin sandel 4 lod, oleum Petri 2 lod, storax liqvida 1 lod.

2 Först smältes resinan och så lägges vaxet däruti och smältes, när det är väl smält och rört, så lägger man terpentin däruti och låter det bliva väl hett (men intet koka) och så måste man taga kittelen av elden, och så slår man bomoljan uti en kruka, och gör henne väl het och slår johannesoljan däruti och blandar det väl tillsammans och slår det så till det förra, sedan rör man det att det bliver något svalt och slår så Oleum Petri däruti och spikoljan rörandes allt jämt, när det bliver något svalt slår man sandeln där till och rörer till det blir stannat.

Är gott för efterföljande sjukdomar.

3 För allehanda sår antingen de äro färske eller gamla, skall om afton och morgon, gjutas varmt uti såret och bindas om med varma kläden.

4 För flussar strykes eller lägges balsamen uppå huvudet. För kontraita lemmar, för kolik, för håll och sting etc: Pleuresie, |162|för hjärtsprång, för modren, för huvudvärk, för hundbett, för tandvärk, mot alla desse plågor värmes balsamen och strykes på så het man tål och lägger varma kläden omkring. Enär man bränner sig av vad slag det vara må man får brännsår utav skall man stryka balsamen kall uppå ett kläde och lägga uppå såret.

5 Emot strangurin tager man in 1 lod, uti färskt köttsåppa och värmar av samma balsam och smörjer kring blåsan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning uppå Italienska Balsamen.

  God Bomolja 3 ℔, Terpentin 1 ℔, Johannes olja 8 lod, God Resina 2 ℔, rent gult wax 1 ℔, lager olja 8 lod, Spik olja 2 lod, |161|röd fin Sandel 4 lod, oleum Petri 2 lod Storax liqvida 1 lod.

  Först smältes Resinan och så lägges waxet deruti och smaltes när det är wäl smält och rört, så lägger man Terpentin deruti och låter det blifwa wäl hett /:men intet koka :/ och så måste man taga kittelen af elden, och så slår man Bomoljan uti en kruka, och gjör henne wäl het och slår Johannis oljan deruti och blandar det wäl tilsammans och slår det så til det förra sedan rör man det at det blifwer något swalt och slår så Oleum Petri deruti och spikoljan rörandes alt jämt, när det blifwer något swalt slår man Sandeln der til och rörer til det blir stadnat.

  Är godt för efter följande siukdomar.

  För allehanda sår antingen de äro färske eller gamla, skal om afton och morgon, giutas warmt uti såret och bindas om med warma kläden.

  För flußar strykes eller lägges Balsamen uppå hufwudet. För contraita lemmar för colique, för håll och sting etc: Pleuresie, |162|för hjertsprång, för modren, för hufwudwärk för hundbett, för tandwärk, mot alla deße plågor wärmes Balsamen och strykes på så het man tål och lägger warma kläden omkring. Enär man bränner sig af hwad slag det wara må man får brän sår utaf skal man stryka Balsamen kall uppå ett kläde och lägga uppå såret.

  Emot strang urin tager man in 1 lod, uti färskt kiöttsåppa och warmar af samma Balsam och smörjer kring blåsan.