12. Ett sätt att göra vinbärsvin utan tillsats av utländskt vin

12. Ett sätt att göra vinbärsvin utan tillsats av utländskt vin

Lästext

Ett sätt att göra vinbärsvin utan tillsats av utländskt vin

1 Till vart ankare tages ett och ett halvt lispund plockat, och från stjälkarna väl rensade vinbär som stampas i en träså eller balja, var på slås så mycket vatten som överbliver sen ⅓ del är inkokat av 2 kannor, som ej får vara hetare än spenvarm mjölk då den påslås. Sedan det är sammanrört täckes kärlet med ett lakan och där ovanpå en skinnfäll eller filt, som med rep väl omsurras så att det fritt från luft, kommer i fullkomlig jäsning. Vilket |23|påstår i 4 dygn, sedan silas och kramas vinet upp genom en hårduk, och uppblandas med 16 skålpund stambaster eller annat grovt socker, samt sedan det är smält och sammanrört, öses genast i ankaret, står således i något rum, som antingen lindrigt eldas eller av folk bebos, varest det åtminstone blir ståendes 10 à 12 dagar: en eller p[a]r gånger om dagen öppnas sprundet något litet, på det andan får gå ut, emellan var gång täppes sprundet väl till, och så länge[?] man hör, då örat lägges till sprundet, någon susning, eller kokning, måste med sprundets öppnande fortfaras, fast än det skulle räcka längre än den förenämnde tiden; men sedan tillslås väl och överhartsas både sprund och svikhål, samt nedsättes uti källaren, där det ½ år till det minsta blir liggandes, men sedan avtappas på stället i buteljer, och är då färdigt att drickas, härvid iakttages noga, att ej dricka lägges i samma källare, som förorsakar ny jäsning, och kunde sönderslå ankaret. Detta vin kan göras av röda, vita och svarta vinbär, men av vita är bäst.

|24|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Et sätt at giöra winbärs win utan tilsats af utlänst wjn.

  Til hwart ankare tages et och et halft L℔ plåckat, och från stielkarna wäl rensade winbär som stampas i en trä så eller balja, hwar på slås så mycket watn som öf:erblif:er sen ⅓ del är inkokat af 2 kannor, som eij får wara hetare än spenwarm miölk då den påslas. sedan det är sam[m]anrört täckes kiärlet med et lakan och der åf:anpå en skien fäll eller filt, som med rep wäl omsurras så at det frit från luft, kommer j fulkomlig giäsning. hwilket |23|påstår i 4 dyng, sedan silas och kramas winet up giänom en hårduk, och upblandas med 16 ℔ stambaster eller annat groft såcker, samt sedan det är smält och sammanrört, öses genast i ankaret, står således i något rum, som antingen lindrigt eldas eller af folk bebos, hwarest det åtminstånne blir ståendes 10 a 12 dagar: en eller pr gånger om dagen öpnas sprundet något litet, på det andan får gå ut, emellan war gång täppes sprundet wäl til, och så länge[?] man hör, då örat lägges til sprundet, någon susning, eller kokning, måste med sprundets öpnande fortfaras, fast än det skulle räcka längre än den förenämde tiden; men sedan tilslås wäl och öf:erhartsas både sprund och swikhål, samt nedsättes uti kiällaren, der det ½ år til det minsta blir liggandes, men sedan aftappas på stället i bouteiller, och är då färdigt at drikas, härwid i achtages noga, at eij drika lägges i samma Källare, som för ordsakar ny giäsning, och kunde sönderslå ankaret. detta win kan giöras af röda wita och swarta win bär, men af wita är bäst.

  |24|