130. Linds plåster

Lästext

Linds plåster

1 Resina, gult vax, av vart slag 1 skålpund, linolja ½ stop, mönja 2 lod, Estorax, calemita gumiberti, av vart 1 lod, äggolja 1 lod, kamfert 1 kvintin, först tages den kådan + cera, lutrat harts som kallas resina och vaxet och skäres smått och lägges i en malmgryta och sättes på en sakta koleld, låt det smältas, rör omkring med en träspada, när det är smält slår man där till linolja och låter bliva väl hett, sedan tager man en linnenpåse |163|och silar allt detta igenom, när nu det rensiktat är, då sättes det på en koleld och låter sakteligen sjuda då och mönjen inröres så småningom i sänder, vilken och först måste vara mycket fin stött och siktat, och måste med 2:ne träspadar mycket flitigt i grytan omröras, eljest så sätter mönjan sig till botten, emedan detta sker, måste grytan sakta koka, sedan tager man de 2:ne gummi som och äro fint stötte, siktade och släpper dem in även som mönjan litet i sänder, eljest så sätta och de sig till botten; men förr än desse 2 gummi insläppas måste det som är i grytan hava en hel leverbrun färga, ty först när mönjan insläppes haver det en röd, sedan en gråaktig färg och sist brun, när då oljan är väl inkokad och det bliver brunt, lägges först desse gummi uti, äggoljan och sist kamferten, emellertid detta sker, måste det flitigt röras med spadarne, när man nu ser att det är nog kokat och allt väl inrört, efter den underrättelsen som skett, då tages det av elden och mycket flitigt röres in till dess det blir tjockt som en vällning och icke materiene |164|måst sätta sig åt botten, och då först när det blir tjockt lägges det i träaskar och stenbössor men lägges det varmt in, då sätter desse materier sig till botten, plåstret kan då icke göra sin effekt.

Detta plåstrets nytta och bruk:

2 1. För rosen i huvudet på läroft strukit och över pannan lagt och där värken står.

3 2. För allehanda värk på kindbenet lagt.

4 3. För fluss och allehanda svulnader.

5 4. För brännsjukan lagt över pannan och tinningarne, stillar huvudyrsel och lisar värken.

6 5. För torrvärk.

7 6. För hjärtesprång, plåstret lägges barnen över hjärtat och där hos gives dem hjärtepulver.

8 7. För durklopp på navelen lagt.

9 8. För uppkastning på magen lagt.

10 9. För ländestenen på länderne lagt, stillar värken och bryter stenen.

11 10. För stenen i blåsan, ned för navlen och i ljuskan pålagt.

12 11. För kolik och allehanda magrev över navlen lagt, och en het boktallrik där ovanpå.

13 12. För föryckte och försträckte leder.

|165|

14 13. För allehanda brände sår.

15 14. För svullnader som ej böra öppnas utan fördrivas, detta plåstret pålagt i några dagar.

16 15. På pestilensbölder brukat, drager ut förgiftet och läker.

17 16. För stora och små mässlingen, lagt på ansiktet förhindrar ärren, och om man det omkring ögonen lägger i förstone så hindrar det kopporne att de icke dit komma.

18 17. Detta plåstret är och gott för flytande öron att bruka.

19 18. För revormen först med bränd alun, och sedan plåstret pålagt, det hjälper inom 8 dagar.

20 19. För allehanda sår, gamla och nya pålagt.

21 20. För likmasken att bruka.

22 21. För den som trampar sig något uti foten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Linds Plåster.

  Resina, gult wax af hwart slag 1 ℔, Linolja ½ stop, mönja 2 lod Estorax, calemita Gumiberti af hwart 1 lod, Äggolia 1 lod, Camphert 1 qvintin först tages den kådan + cera lutrat hartz som kallas resina och waxet och skiäres smått och lägges i en malmgryta och sättes på en sakta kohleld, lät det smaltas, rör omkring med en träspada, när det är smält slår man der til linolja och låter blifwa wäl hett, sedan tager man en linnenpåßa |163|och silar alt detta igenom, när nu det rensiktat är, då sättes det på en kohl eld och låter sakteligen siuda då och mönjen inröres så småningom i sender, hwilken och först måste wara mycket fin stött och siktat, och måste med 2:ne träspadar mycket flitigt i grytan omröras, elljest så sätter mönjan sig til bottn, emedan detta skier, måste grytan sakta koka sedan tager man de 2:ne Gummi som och äro fint stötte siktade och släpper dem in äfwen som mönjan litet i sender elljest så sättia och de sig til botn; men förr än deße 2 gummi insläppas måste det som är i grytan hafwa en hel lefwer brun färga, ty först när mönjan insläppes hafwer det en röd, sedan en gråaktig färg och sist brun, när då oljan är wäl inkokad och det blifwer brunt, lägges först desse gummi uti Äggoljan och sist campherten emedlertid detta skier, måste det flitigt röras med spadarne, när man nu ser at det är nog kokat och alt wäl inrördt, efter den underrättelsen som skiedt, då tages det af elden och mycket flitigt röres in til des det blir tiokt som en wällning och icke materiene |164|måst sättia sig åt botn, och då först när det blir tiokt lägges det i träaskar och Stenbößor men lägges det warmt in, då sätter deße materier sig til botn, plåstret kan då icke gjöra sin effect.

  Detta Plåstrets nytta och Bruk.

  1 För Rosen i hufwudet på läroft strukit och öfwer pannan lagt och der wärcken står.

  2 För allehanda wärck på kindbenet lagt

  3 För fluß och allehanda swulnader.

  4 För Bränn siukan lagt öfwer pannan och tinningarne stillar hufwud yrsel och lisar wärken.

  5 För torr wärck.

  6 För hjertesprång, plåstret lägges barnen öfwer hjertat och der hos gifwes dem hjertepulwer.

  7. För durklop på nafwelen lagt.

  8 För upkastning på magen lagt.

  9. För lände stenen på länderne lagt stillar wärcken och bryter stenen.

  10. För stenen i blåsan ned för naflen och i liuskan pålagt.

  11. För Coliqve och allehanda magref öfwer naflen lagt, och en het Bok tallrik der ofwanpå

  12 För Förykte och för sträkte leder.

  |165|

  13. För allehanda brände sår.

  14 För swulnader som ej böra öpnas utan fördrifwas detta plåstret pålagt i några dagar.

  15 På Pästiläntz bölder brukat, drager ut förgiftet och läker.

  16 För stora och små mäßlingen, lagt på ansiktet för hindrar ärren, och om man det omkring ögonen lägger i förstone så hindrar det kopporne at de icke dit komma.

  17 Detta plåstret är och godt för flytande öron at bruka

  18 För Räformen först med bränd alun, och sedan plåstret pålagt, det hjelper innom 8 dagar.

  19 För allehanda sår gamla och nya pålagt.

  20 För likmatken at bruka.

  21. För den som trampar sig något uti foten.