10. Vinbärsvin

Lästext

|20|

Vinbärsvin

1 När röda vinbär äro fullmogna, avplockas de och strykes av stjälkarna samt väges, varefter de väl stötas i en tunna eller så (som allena därtill brukas) med en björkstöt, gott källvatten kokas i en kittel till dess ⅓ del därav är inkokad, och därav silar man ljumt eller som spenvarm mjölk, ett kvarter till vart skålpund vinbär, uti ett kar eller stor så efter det kvantum man vill görat, varpå det täckes väl till med täcken och står ett dygn, sedan silar man väl av saften och kramar igenom en hårdukspåse, där näst tages pudersocker 20 skålpund till 48 skålpund bär, och står denna saften i karet till dess sockret är allt smält, samt röres däruti med en björkkäpp på det sockret må snart smälta, straxt härefter hälles det i ankar eller halvankar som hava god och ren lukt, och helst i dem varav vin nyligen är tappat, samt bäres i källaren, väl täckte med goda sprun[d], dock böra de icke fyllas på en tvärhand när, fyllningsvinet haver man i ett särskilt ankar ej heller fullt, efter 8 dagars för|21|lopp då jäsningen är merendels över, fylles de käril man vill hava och täppes ganska väl till, samt med harts förses, efter 6 veckor kan det slås upp, och tappas på buteljer som förses med goda korkar och hinnor, eller harts; men bättre är det att låta det längre ligga på modren.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |20|

  Winbärs Win.

  När röda winbär äro fullmogna, afplåckas de och strykes af stielkarna samt wäges, hwarefter de wäl stötas i en tunna eller såå /:som allena dertil brukas:/ med en biörk stöt, godt källwatn kokas i en kittel til des ⅓ del deraf är inkokad, och theraf silar man liumt eller som spenwarm miölk, ett qwarter til hwart ℔ win bär, uti et kar eller stor såå efter thet qvantum man wil gjörat, hwarpå det täckes wäl til med täcken och står et dygn, sedan silar man wäl af saften och krammar igenom en hårduks påsse, ther näst tages puder såcker 20 ℔ til 48 ℔ Bär, och står thenna saften i karet til des såckret är alt smält, samt röres theruti med en biörk kiäpp på det såckret må snart smälta, straxt härefter hälles det i anckar eller half anckar som hafwa god och ren lukt, och hälst i them hwaraf win nyligen är tappat, samt bäres i källaren, wäl täkte med goda sprun, dock böra de icke fyllas på en twär hand när, fyllnings winet hafwer man i et särskilt Anckar ej heller fult, efter 8 dagars för|21|lopp då giäsningen är merendels öfwer, fylles de käril man wil hafwa och täppes ganska wäl til, samt med harts förses efter 6 weckor kan thet slås up, och tappas på bouteiller som förses med goda korckar och hinnor, eller harts; men bättre är det at låta det längre ligga på modren.