21. Att brygga av omältat korn

Lästext

|37|

Att brygga av omältat korn

1 1:mo Lages ½ tunna korn ock trenne kappar malt, males helt groft tillsammans;

2 2:do Gröpe lägges åt en sida uti karet, syftas litet efter hand med 20 kannor kallt vatten, låter det stå uti syftningen 1 tunna[:timma],

3 3:tio När kittelen kokar väl upp så slås litet kallt vatten uti kittelen att hon bara stannar med kokningen, samt då genast tages utur kittelen 12 kannor som slås uti karet och arbetas med rodet ungefär ¼ dels timma. Att märka, när man tager de 12 kannor utur kittelen så slås halvparten kallt vatten uti honom igen, att vattnet hinner till, ock kontinueres 4 gångor inalles som nu är gjort således att första gången 12 kannor, andra 16, tredje gången 20 och fjär|38|de gången 24 kannor vatten, samt blandas väl emellan varje gång:

4 4:to sedan de 4 gångor äro påösta så låter man karet stå öppet och orört uti 2:ne timmar att sötma, emellertid så kokas humlan som bör vara 3:ne marker, även väl vattnet som brukas till svagdricka.

5 5:to när de tvenne timmar äro förbi så kokas vörten på karet som ock fortfares på rosten som vanligt är till hon bliver klar, om härefter följes så fås säkerligen minst 50 à 60 till 70 kannor gott öl, och än mera svagdricka.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |37|

  Att Brygga af omältat korn

  1:mo Lages ½ tunna korn ock trenne kappar malt males helt groft till sammans;

  2:do Gröpe lägges åt en sida uti karet, syftas litet efter hand med 20: kannor kalt watn låter dett stå uti syftningen 1: tunna[:timma],

  3:tio När kittelen kokar wähl upp så slås litet kalt watn uti kittelen att hon bara stannar med kokningen, samt då genast tages utur kittelen 12: kannor som slås uti karet och arbetas med rodet ungefär ¼ dels timma. Att märcka, när man tager de 12: kannor utur kittelen så slås halfparten kalt watn uti honom igen, att wattnet hinner till, ock Continueres 4: gångor jnalles somnu är giort således att första gången 12: kannor andra 16: tredie gången 20: och fier|38|de gången 24: kannor watn, samt blandas wäl emellan waje gång:

  4:to sedan de 4: gångor äro påösta så låter man karet stå öppet och orört uti 2:ne timmar att sötma, emedlertid så kokas humlan som bör wara 3:ne mk:r äfwen wäl watnet som brukas till swg dricka.

  5:to när de twenne timmar äro förbij så kokas wörten på karet som ock fortfares på rosten som wanligit är till hon blifwer klar, om härefter följes så fås säkerligen minst 50: à 60: till 70: kannor godt öhl, och än mera swag dricka.