Principer för textetableringen

På webbplatsen Historiska recept återges de sex recepthandskrifterna i tre versioner: som faksimil, transkription och normaliserad lästext. Faksimilen avbildar hela handskriften, inklusive pärmar, blanka sidor, innehållsförteckningar, inköpslistor, listor på frukter, versrader och annat material som inte transkriberats. Endast recepten, råden och rönen är transkriberade och presenteras dels som en noggrann transkription, dels som en moderniserad och normaliserad lästext. Om ett recept saknat rubrik har en sådan supplerats i hakparenteser.

Transkriptionens ambition är att återge handskriften tecken för tecken, bokstav för bokstav, skiljetecken för skiljetecken. Endast i fall där diakritiska tecken på vokalerna i, å, ä och ö eller tvärstreck på gement t saknas har de supplerats i transkriptionen. De diakritiska tecken som under 1700-talet förekom ovanför gement u och stundvis även ovanför gement y, v och w har uteslutits. Förlängningstecknet ovanför m och n har återgivits med hakparentes i transkriptionen, t.ex. muskotblom[m]a och tårtpan[n]a, och skrivits ut som dubbla konsonanter mm och nn i lästexten. Om ordet numera stavas med enkel konsonant har den formen valts i lästexten, t.ex. pom[m]eransskal → pomeransskal. Bokstäver som saknas har i uppenbara fall supplerats i hakparenteser, t.ex. hie[l]per.

De sex handskrifterna uppvisar en stor ortografisk bredd och inkonsekvens typisk för 1700-talets skrivna svenska. Variationen är stor inte minst på grund av det stora antalet skribenter och enskilda skribenters inkonsekventa ortografi ibland till och med inom ett och samma recept. Enskilda skrivtecken har olika storlek och utformning beroende på var i ordet tecknet är placerat. Entydiga regler för huruvida t.ex. K/k eller R/r ska återges med versal eller gemen har varit svåra att skapa för alla sex handskrifter. Att pressa in den rika floran av 1700-talssvenskans minuskler och majuskler i ett nutida system med endast två alternativ, versal eller gemen, har därför många gånger varit vanskligt.

I handskrifterna förekommer det relativt ofta förkortningar av olika typer. De har i transkriptionen i regel återgivits med kolon och skrivits ut i lästexten. Ett av de vanligaste förkortningstecknen i 1700-talssvenskan – en släng som till det yttre påminner om siffran 6, går nedanför baslinjen och ofta efterföljs av en punkt eller ett kolon i handskriften – har i transkriptionen återgivits med ett kolon. Mått, mynt och vikter samt förkortningarna av dem har ibland varit svårtydda. Särskilt medicinalvikterna har bjudit på motstånd. Oläsliga ord eller delar av ord har återgivits med [?].

I lästexten har fler ingrepp gjorts för att öka dess läsbarhet. Grundprincipen har varit att normalisera och modernisera ordens stavning så att den motsvarar en till moderna förhållanden anpassad ortografisk dräkt, men bibehålla böjningsformer och ordföljd. Verbens pluralformer har bibehållits liksom genus som avviker från nutida normalsvenska. I allt väsentligt följer normaliseringen de principer som Märtha Norrback följde i sin utgåva Hushållsbok för Stensböle gård. Recept, råd och huskurer från 1700-talet (2020) och för vilka hon redovisar på s. 74–81 i nämnda verk. På några punkter har projektet Historiska recept ändå valt att gå längre i normaliseringen och moderniseringen av språkdräkten i lästexten. Särskilt gäller detta de i manuskripten frekvent förekommande särskrivningarna som i alla entydiga fall sammanskrivits i lästexten. Beträffande skiljetecknen har tydlighetskommatering införts i uppräkningar av t.ex. ingredienser och mellan satser. Detta kan ses som ett stort ingrepp i texten, men ökar receptens läsbarhet betydligt. Punkt har tillfogats i slutet av varje recept om sådan saknats. Punkter eller andra skrivtecken i slutet av receptrubrikerna har avlägsnats i lästexten.

Ingreppen som gjorts för att skapa lästexten kan delas in i konsekvensändringar och övriga ändringar, de sistnämnda är tillämpade med urskiljning.

Konsekvensändringar

 • ß har ersatts med ss eller s: wißpa → vispa
 • w, hw, fw och f (i ordslut) har ersatts med v: wispa → vispa; hwitor → vitor; skrifwit → skrivit; slefwen → sleven; skifwor → skivor; rif → riv; slef → slev; af → av
 • stumt h inne i ord och i slutet av ord har strukits: hehl → hel; Kåhl → kol; miöhl → mjöl; wähl → väl; trädgårdh → trädgård
 • qw och qu har ändrats till kv: qwarter → kvarter; quintin → kvintin

Övriga ändringar för konsonanter och konsonantkombinationer

 • c har ändrats till k: canel → kanel
 • ch har ändrats till k: hårsicht → hårsikt; sachta → sakta
 • ck har ändrats till k: backa → baka; kacka → kaka
 • k har ändrats till ck: dok → dock; soker → socker
 • c har ändrats till g: orance → orange
 • g har ändrats till j: skölg → skölj; smörg → smörj
 • g har ändrats till ck: lagmos → lackmus
 • gi har ändrats till j: giäst → jäst
 • gj har ändrats till j: gjäsa → jäsa
 • gs har ändrats till x: strags → strax
 • hj har ändrats till j: hjerpar → järpar
 • dt har ändrats till t: skirdt → skirt
 • dl har ändrats till ll: medlertid → mellertid
 • d har ändrats till t: thed → det
 • dn har ändrats till nn: stadnar → stannar
 • t har ändrats till d: tig → dig
 • th har ändrats till d: theröfver → däröver; thet → det
 • th har ändrats till t: uth → ut
 • ti har ändrats till k: tiärnorna → kärnorna
 • tz har ändrats till s: pomerantz → pomerans
 • mb har ändrats till mm eller m: lamb → lamm; sembla → semla
 • m har ändrats till n: safram → saffran
 • m har ändrats till ng: jumfru → jungfru
 • mt har ändrats till mnt: iämt → jämnt
 • ng har ändrats till gn: dyng → dygn; ungen → ugnen
 • bb har ändrats till pp: krabb → krapp
 • rt har ändrats till t: kortlätter → kotletter
 • sch har ändrats till ch; gn har ändrats till nj: schampignoner → champinjoner
 • si har ändrats till g: potasie → potage
 • sw har ändrats till ch: swampinioner → champinjoner
 • st har ändrats till sk eller skt: färst → färsk; fläst → fläsk; franst → franskt
 • s har ändrats till c: sitron → citron
 • z har ändrats till c: zitron → citron

Övriga ändringar för vokaler och vokalkombinationer

 • ai har ändrats till ä: ordinairt → ordinärt
 • e har ändrats till ä: der → där
 • e har ändrats till i: smedigt → smidigt
 • e har ändrats till ö: kersbär → körsbär
 • i har ändrats till e: rifwibröd → rivebröd
 • i har ändrats till ej: miram → mejram
 • i har ändrats till ö: kirfwel → körvel; kirsbär → körsbär
 • io har ändrats till jö: miolk → mjölk
 • io har ändrats till hjo: iortron → hjortron
 • o har ändrats till a: postej → pastej
 • iy har ändrats till y: skiyndar → skyndar
 • o har ändrats till å: nogra → några; ongan → ångan; torta → tårta
 • y har ändrats till u: mysskottblomma → muskotblomma
 • u har ändrats till y: polituren → polityren
 • u har ändrats till o: lagum → lagom
 • å har ändrats till o: Kåhl → kol; såcker → socker
 • o har ändrats till u: golan → gulan; Kastrollen → kastrullen
 • ä har ändrats till å: lät → låt
 • ä har ändrats till e: ellär → eller; hälst → helst; wikär → viker; äln → elden
 • ö har ändrats till y: höflas → hyvlas
 • ö har ändrats till ä: sönder → sänder (t.ex. en i sönder → en i sänder)
 • i har ändrats till j: miöl → mjöl; miölk → mjölk
 • y har ändrats till j: ey → ej; rifwyärn → rivjärn
 • y har ändrats till i: sellery → selleri; wyn → vin
 • ij har ändrats till j: eij → ej
 • j har ändrats till i: fjnt → fint
 • ia har ändrats till a: lägia → lägga
 • ie har ändrats till i: skier → skira
 • ie har ändrats till e: skieden → skeden
 • ie har ändrats till jä: fieder → fjäder
 • ie har ändrats till ä: giedda → gädda
 • iu har ändrats till ju: miuka → mjuka; siudande → sjudande
 • iu har ändrats till y: niupon → nypon
 • iä har ändrats till ä: Kiärnhusen → kärnhusen; skiär → skär
 • iä har ändrats till e: giänom → genom
 • iö har ändrats till y: skiöffel → skyffel
 • iö har ändrats till ö: giör → gör; kiöt → kött

Övriga redaktionella ingrepp

 • dubbla konsonanter har ändrats till enkla och enkla till dubbla: wallnöt → valnöt; mandell → mandel; dett → det; til des → till dess; äg → ägg
 • omotiverade versaler har ändrats till gemener: Såcker → socker
 • gemener har ändrats till versaler i namn och i början av meningar: man → Man; tages → Tages
 • konsonanter har avlägsnats: rifwidbröd → rivebröd; sidst → sist
 • vokaler har avlägsnats: pålitelig → pålitlig; faat → fat; ströö → strö
 • vokaler som fattas har lagts till: wattn → vatten
 • särskrivna ord har skrivits ihop: mandel tårta → mandeltårta
 • förkortade mått har skrivits ut: mk:r → marker; skålp. → skålpund
 • punkter efter siffor har tagits bort: 4. → 4
 • överflödiga tecken i slutet av receptrubriker och recepttexter har utelämnats
 • kommatecken har lagts till i uppräkningar och mellan fraser
 • punkt har lagts till i slutet av recept
 • stavningen moderniserad och normaliserad för följande ord: sieli → gelé; siely → gelé; siuoklade → choklad

Avvikelser och variation i ordens genus och kongruens har inte normaliserats eller moderniserats om inte risk för missförstånd har förelegat. Således kvarstår former som bloden och löpen. Variation i pronomen, t.ex. han, hon, den och det, har korrigerats i lästexten endast om risk för missförstånd i syftning har förelegat.